“อภิศักดิ์”ลงนามกู้เงินไจก้ากว่า 5.3หมื่นล.สร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงเฟส3

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น สำหรับโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะที่ 3 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ว่า ความร่วมมือทางการเงินครั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นตกลงให้รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการคลัง กู้เงินผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (ไจก้า) วงเงิน 166,860 ล้านเยน หรือประมาณ 53,479 ล้านบาท เพื่อดำเนินการโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะที่ 3 โดยเป็นเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนแบบระยะพิเศษ มีอัตราดอกเบี้ยสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการในอัตรา 0.3% ต่อปี ค่าจ้างที่ปรึกษาในอัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี และค่าธรรมเนียมเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ย 0.20% ของวงเงินกู้ มีกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ 15 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 5 ปี ระยะเวลาเบิกจ่ายภายใน 6 ปี เพื่อรองรับการดำเนินโครงการจนเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ให้สามารถจัดซื้อสินค้าและบริการได้จากทุกประเทศโดยวิธีประกาวดราคานานาชาติ

นายอภิศักดิ์กล่าวว่า สำหรับวงเงินกู้จากรัฐบาลญี่ปุ่นในโครงการรถฟ้าชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต มีทั้งหมด 3 ระยะ รวมวงเงิน 268,081 ล้านเยน หรือประมาณ 87,000 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินกู้ในระยะที่ 1 63,018 ล้านเยน หรือประมาณ 21,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการในอัตรา 1.6% ต่อปี กำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ 20 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 7 ปี และเงินกู้ในระยะที่ 2 38,203 ล้านเยน หรือประมาณ 13,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการในอัตรา 0.4% ต่อปี กำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ 20 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 7 ปี

“โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองหรือสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2563 ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารสามารถใช้ประโยชน์จากการเดินรถระบบรถไฟฟ้าชานเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคาดว่าเมื่อเปิดเดินรถระบบรถไฟฟ้าจะสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารจากรังสิตสู่บางซื่อได้ไม่น้อยกว่า 300,000 คน/วัน ทั้งนี้มองว่าสถานีกลางบางซื่อ ซึ่งจะเป็นสถานีต้นทางของโครงการจะกลายเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางรางแห่งใหม่”นายอภิศักดิ์กล่าว

 

ที่มา มติชนออนไลน์