บังคับใช้แล้ว!! ราชกิจจาฯเผยแพร่คำสั่งห้ามขายสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 1/2561 เรื่อง “ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น” โดยใจความสำคัญของคำสั่งนี้ คือการยกเลิกคำสั่งเรื่อง “ห้ามขายลวดดัดฟันแฟชั่น” ที่ออกเมื่อ 31 ก.ค. 2552 เนื่องจากไม่ได้กำหนดบทนิยามคำว่า “สินค้าลวดดัดฟันแฟชั่น” และคำว่า “ขายไว้” จึงทำให้ขาดความชัดเจนในคำสั่งห้ามขายดังกล่าว

ทั้งนี้ ในคำสั่งเรื่องห้ามขายสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น ได้กำหนดนิยามของ “อุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น” หมายความถึง สินค้าหรือวัสดุอื่นๆ เช่น ลวดหรือยางวงที่นําไปคล้องหรือผูกติดไว้ในบริเวณช่องปากหรือบนฟัน หรือการกระทําอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการความสวยงาม โดยไม่มีผลต่อการรักษาทางการแพทย์ และการ “ขาย” หมายความว่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใดๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกล่าวด้วย

อย่างไรก็ตาม ถ้าตรวจพบว่าลักลอบขายหรือให้บริการใส่ลวดดัดฟันแฟชั่น จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีเป็นผู้ผลิต หรือนำเข้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ