รง.น้ำตาลยิ้มร่าหีบอ้อย 87 วันทะลุ 8 ล้านตัน

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด กล่าวว่า หลังจากที่โรงงานน้ำตาลทรายเปิดรับอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 2560/61 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2561 หรือคิดเป็นระยะเวลา 87 วัน พบว่า โรงงานน้ำตาลทรายทั่วประเทศได้รับผลผลิตอ้อยจากชาวไร่เข้าหีบแล้วจำนวน 81.02 ล้านตันอ้อย สามารถผลิตน้ำตาลทรายได้แล้วทั้งสิ้น 8.614 ล้านตัน ดีกว่าระยะเวลาการหีบอ้อยในช่วงเดียวกันของฤดูการหีบอ้อยปีก่อน เพราะโรงงานน้ำตาลทรายทั่วประเทศได้เตรียมพร้อมด้านการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกันคุณภาพของผลผลิตอ้อยเข้าหีบเมื่อเทียบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย
โดยมีค่าความหวานเฉลี่ย 12.20 ซี.ซี.เอส. จากปีก่อนอยู่ที่ 12.05 ซี.ซี.เอส. และมีปริมาณการผลิตน้ำตาล
ทรายต่อตันอ้อย (ยิลด์) อยู่ที่ 106.33 กิโลกรัมต่อตันอ้อย เทียบกับปีก่อนที่มียิลด์ 104.77 กิโลกรัมต่อตันอ้อย หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 1.56 กิโลกรัมต่อตันอ้อย ส่งผลให้ช่วงระยะเวลา 87 วันที่มีการเปิดหีบอ้อย สามารถ ผลิตน้ำตาลทรายได้แล้วทั้งสิ้น 8.614 ล้านตัน

“แม้โดยภาพรวมคุณภาพผลผลิตอ้อยเข้าหีบจะดีขึ้นเล็กน้อย แต่เราเชื่อว่าจะทำให้ดีกว่านี้ได้ หากชาวไร่
อ้อยร่วมกันจัดเก็บอ้อยสดที่ทำให้ค่าความหวานสูงขึ้นเข้าสู่โรงงาน แก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายที่จะทำราได้จากการเพาะปลูกอ้อยได้ดีและสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายโดยรวมในที่สุด” นายสิริวุทธิ์กล่าว