กรมบัญชีกลาง ชี้แจง “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ที่มีการเพิ่มวงเงิน ใช้ชำระสินค้าได้แล้ว !

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ว่ามีประชาชนส่วนหนึ่งที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในกลุ่มที่ประสงค์จะพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มวงเงินในบัตร เมื่อนำบัตรไปซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค แต่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากไม่มีการปรับยอดวงเงินในบัตรเพิ่ม มีเพียงผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ต้องการเพิ่มวงเงินเท่านั้นที่ยังซื้อสินค้าได้ตามปกติ

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ขอชี้แจงว่า หลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแสดงความประสงค์จะพัฒนาตนเองในแบบประเมินและเมนูการพัฒนารายบุคคล ซึ่งจะได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพิ่มเติมจากวงเงินเดิม โดยผู้มีสิทธิให้ความสนใจแสดงความประสงค์จะพัฒนาตนเองแล้ว ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 กว่า 6 ล้านคน ในรอบแรกได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ที่แสดงความประสงค์พัฒนาตนเอง ระหว่างวันที่ 1 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับวงเงินเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 และผู้ที่แสดงความประสงค์พัฒนาตนเองระหว่างวันที่ 21 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับวงเงินเพิ่มวันที่ 15 มีนาคม 2561 ซึ่งกรมบัญชีกลางจะดำเนินการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จาก 300 เป็น 500 และจาก 200 เป็น 300 ตั้งแต่เดือนถัดไปหลังจากเดือนที่แสดงความประสงค์จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2561

ทั้งนี้ เนื่องจากเกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิค ทำให้ช่วงเช้าของวันที่ 1 มีนาคม 2561 ผู้มีสิทธิที่ได้รับวงเงินเพิ่มไม่สามารถใช้สิทธิได้ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตรวจสอบพบข้อผิดพลาดและแก้ไขแล้วในเวลาต่อมา แต่การดำเนินการแก้ไขในระหว่างที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก (นาทีละ 5,000 คน) อาจส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มาใช้สิทธิในวันแรกของเดือน ซึ่งปกติจะมีผู้มาใช้สิทธิสูงถึงประมาณ 1.5 – 2 ล้านรายการ/วัน ประกอบกับเป็นวันหยุดราชการที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีสิทธิ กรมบัญชีกลางได้แก้ไขโดยให้ใช้วงเงินเดิม (จำนวน 300 บาท หรือ 200 บาท แล้วแต่กรณี) ที่ได้รับไปก่อน

สำหรับวงเงินที่ได้รับเพิ่มของผู้มีสิทธิ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วทุกราย จำนวน 4.7 ล้านคน ในเวลา 21.30 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2561 พร้อมทั้งได้สั่งการให้บุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ ใน “ทีมหมอคลังอุ่นใจ” เร่งประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งร้านธงฟ้าประชารัฐได้ทราบทั่วกันด้วยแล้ว