จัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดครั้งที่ 37 ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

กลุ่มปตท.เดินหน้าจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน จัดแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรก้าวสู่ปีที่ 37 ฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” พร้อมยกระดับการเล่นฟุตบอล สร้างโอกาสให้นักฟุตบอลเยาวชนสู่มืออาชีพ

ด้วยนโยบายของกลุ่มปตท. นอกจากจะการดำเนินธุรกิจแล้วยังมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจและสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดระยอง ครอบคลุมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ด้านชุมชนและสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านกิจกรรมสานสัมพันธ์มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง

จึงจัด ‘โครงการแข่งขันฟุตบอลชุมชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 หรือ ฟุตบอลประเพณี       มาบตาพุด ครั้งที่ 37’ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในด้านชุมชนและสังคม โดยความร่วมมือระหว่าง กลุ่ม ปตท. เทศบาลเมืองมาบตาพุด สโมสรฟุตบอล  พีทีที ระยอง ประธานและคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อให้การแข่งขันฟุตบอลชุมชนต้านภัยยาเสพติด หรือฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง

อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลของชุมชน นอกจากนี้  ยังเป็นการสร้างโอกาสให้แก่นักฟุตบอลในชุมชน ที่จะก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตต่อไป

คุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง กล่าวว่า การแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไร้โรคภัยไข้เจ็บ และสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กลุ่ม ปตท. ที่มุ่งเน้นเรื่องสุขภาพชุมชนในทุกช่วงวัยเป็นสำคัญ จึงได้จัด ‘โครงการแข่งขันฟุตบอลชุมชนต้านภัยยาเสพติด หรือ ฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด’ มาจนถึงวันนี้ ก้าวสู่ปีที่ 37 แล้ว

“ในปี 2561 นี้เป็นปีที่พิเศษสุด ได้รับพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศเป็นครั้งแรก ซึ่งในปีนี้มีชุมชนส่งทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 28 ชุมชน นับว่ามากที่สุดตั้งแต่จัดการแข่งขันมา”

สำหรับพิธีเปิดจะจัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ สนามฟุตบอล สวนสุขภาพ กลุ่ม ปตท. เพื่อชุมชน (หน้าวัดมาบตาพุด) โดยจะจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรระหว่างผู้บริหารเทศบาลและประธานชุมชนกับผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. หลังจากนั้นจะมีการแข่งขันไปจนถึงวันที่ 23 เม.ย. 2561 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป

สำหรับทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ1 มูลค่า 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 20,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ 3 มูลค่า 10,000 บาท

คุณถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด กล่าวว่า การจัดการแข่งขันฟุตบอลชุมชนต้านภัย       ยาเสพติด หรือฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด เริ่มต้นจากการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างแก่สังคม ซึ่งนับวันปัญหายาเสพติดยิ่งทวีความรุนแรง เทศบาลเมืองมาบตาพุดจึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบาดของยาเสพติดตามนโยบายยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ

“โดยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก เยาวชน ประชาชนให้ห่างไกลยาเสพติด และได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และช่วยให้ห่างไกลยาเสพติด โดยการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจสดใสเบิกบาน ไม่ไปมั่วสุมอบายมุขและยาเสพติด ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีของชุมชน”

คุณธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวเพิ่มเติมว่า “รู้สึกปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างมากที่กิจกรรมนี้เกิดจากความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ที่เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และได้รับการพัฒนาทางด้านฟุตบอลที่ต่อเนื่องและยั่งยืน อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่”

จากการร่วมมือกันเพื่อสร้างพลังกายและพลังใจที่แข็งแกร่ง ให้ชุมชนห่างไกลยาเสพติดและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้ว นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท. ยังสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคม ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมอีกหลายโครงการ โดยเน้นความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ดำเนินงานมาสู่ปีที่ 5

ปัจจุบันทางโรงพยาบาลฯ มีความพร้อมในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มากขึ้น พร้อมรองรับประชาชนในพื้นที่ที่มาใช้บริการ ไม่ต้องการเดินทางไกลไปรักษาที่อื่น และโครงการสวนสุขภาพที่ปรับปรุง-พัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะภายในชุมชนทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (สวนกรอกยายชา) และสวนสุขภาพ กลุ่ม ปตท. เพื่อชุมชน (หน้าวัดมาบตาพุด) อันเป็นสนามแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดนั่นเอง

กลุ่ม ปตท. เชื่อมั่นว่า โครงการนี้จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมระยองให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความสุขทั้งกายและใจ