สงขลา เผชิญปัญหามลพิษในเขตควบคุม-ขยะล้นเมือง ตั้ง อนุ กก.ดูแล

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการ จ.สงขลา เปิดเผยว่า จ.สงขลา กำลังประสบปัญหามลพิษในเขตควบคุมทั้งขยะส่งกลิ่นเหม็น น้ำเสีย และปัญหาทางเสียง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงต้องเร่งกำหนดมาตรการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุม ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จ.สงขลา พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ กำกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ

นายราชิตเปิดเผยว่า ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมลพิษเป็นปัญหาความเดือดร้อนที่ส่งผลกระทบกับประชาชน และมีการร้องเรียนมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯจะช่วยกำหนดมาตรการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่ของ จ.สงขลาได้

ทางด้าน นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เปิดเผยว่า ตนยอมรับว่าปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะขยะในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 124 แห่ง มีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ที่กำจัดขยะมี 4 แห่งไม่เพียงพอ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งเก็บไปกองทิ้งในที่สาธารณะ ทำใหเกิดมลพิษตามมาไม่จบ รัฐบาลต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ปัญหา