เสริมแกร่งเกษตรกรโคนมไทย“หลักสูตรพัฒนาคุณภาพโคนมแห่งชาติ”

บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันแถลงความสำเร็จในการจัดทำ “หลักสูตรพัฒนาคุณภาพโคนมแห่งชาติ” หลังลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในปีที่ผ่านมา ชูจุดเด่นเน้นแนวคิด “ลดต้นทุน เพิ่มรายได้และผลผลิต” แบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 หัวข้อใหญ่ พร้อมเดินหน้าโครงการฝึกอบรมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรโคนมกว่า 8,000 รายในเครือข่ายของโฟร์โมสต์และอ.ส.ค. มั่นใจหลักสูตรฯ ช่วยเสริมแกร่งให้เกษตรกรไทยผลิตน้ำนมโคคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากลภายใน 2 ปี

ดร.โอฬาร โชว์วิวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ กล่าวว่า ความสำเร็จในการจัดทำ ‘หลักสูตรพัฒนาคุณภาพโคนมแห่งชาติ’ ในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรโคนมไทยและกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมนมให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ด้วยการนำองค์ความรู้จากการดำเนินโครงการพัฒนาโคนมและคุณภาพน้ำนม (Dairy Development Program) ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้กว่า 140 ปีในการจัดการฟาร์มโคนมการพัฒนาคุณภาพน้ำนม และผลิตภัณฑ์นมจากเกษตรกรโคนมชาวเนเธอร์แลนด์สู่เกษตกรชาวไทย

“องค์ความรู้ที่หยิบยกมาบูรณาการในหลักสูตรฯ คือ หลักการอบรม 7 แนวทางสำคัญ ประกอบด้วย การจัดการอาหารและน้ำ การเลี้ยงลูกโค การรีดนม ความสมบูรณ์พันธุ์ การดูแลกีบ การออกแบบโรงเรือน และการบันทึกข้อมูล โดยหลังจากนี้เราจะเริ่มนำ ‘หลักสูตรพัฒนาคุณภาพโคนมแห่งชาติ’ ไปใช้อบรมเกษตรกรโคนมในเครือข่ายของโฟร์โมสต์ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมฟาร์มโคนมและบุคลากรฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหวังว่าจะสามารถผลักดันและเสริมศักยภาพให้เกษตรกรโคนม ในเครือข่ายสามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพการผลิตน้ำนมได้ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้” ดร.โอฬาร กล่าว

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เผยว่า การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนของเกษตรกรไทย และมุ่งสร้างแหล่งความรู้ด้านกิจการโคนมและ อุตสาหกรรมนมอย่างครบวงจรให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศไทย ถือเป็นพันธกิจหลักของ อ.ส.ค. โดยล่าสุด อ.ส.ค. ได้จัดทำแผนแม่บท ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 4.0 รองรับยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2560-2569 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนพัฒนายกระดับประสิทธิภาพโคนมให้ได้มาตรฐาน

ด้าน ผศ.ดร.สุดเขตต์ นาคะเสถียร คณะบดี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต่อว่า สำหรับจุดเด่นของ ‘หลักสูตรพัฒนาคุณภาพโคนมแห่งชาติ’ คือ ความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่มาจากการบูรณาการองค์ความรู้ในด้านต่างๆ โดยเป็นหลักสูตรที่ปรับให้เหมาะสมกับการทำเกษตรโคนมประเทศไทยโดยสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมปัจจุบันและเกษตรกรผู้เลี้ยงรายใหม่เพื่อสร้างมาตรฐานในการเลี้ยงโคนมที่มีประสิทธิภาพ

โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 9 หัวข้อใหญ่ ประกอบด้วย

  • การให้อาหารและโภชนศาสตร์เพื่อผลิตโคนม
  • น้ำนมและการควบคุมคุณภาพน้ำนมในฟาร์ม
  • การควบคุมสุขภาพฝูงโคนม
  • โปรแกรมสารสนเทศ
  • การประเมินประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มโคนม
  • หลักปฎิบัติที่ดีสำหรับการทำฟาร์มโคนม
  • การขนส่งน้ำนมและการควบคุมคุณภาพที่ศูนย์รับนม
  • การคัดเลือกโคนมและการเลือกใช้น้ำเชื้อพ่อพันธุ์
  • การจัดการฟาร์ม