บอร์ดอิสระวางกรอบผลิตครูใหม่ทั้งระบบ ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะเพิ่มเงินครูพื้นที่ห่างไกล

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) รศ.ศิริเดช สุชีวะ ประธานอนุกรรมการครูและอาจารย์ คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยผลการประชุมกอปศ.ว่า ได้เสนอแนวทางปฏิรูปครูทั้งระบบ เพื่อแก้ไขปัญหากระบวนการผลิต พัฒนา และคัดครองครูเข้าสู่ระบบ สำหรับการผลิตครูที่ผ่านมามีปัญหาผลิตขาดและเกินในบางสาขาวิชา จึงต้องจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อดูเรื่องการปฏิรูปครูทั้งระบบ ตั้งแต่การกำหนดนโยบายวางแผนการผลิต การใช้ครูของประเทศ มีอำนาจในการใช้งบประมาณและวิชาการ โดยการผลิตครูควรเป็นระบบปิด มีการทำสัญญากับผู้เรียนเพื่อการันตีอัตราบรรจุให้ในสาขาขาดแคลน และมีทุนการศึกษาให้ ตลอดจนมีสร้างมาตรการจูงใจหากสถาบันผลิตครูแห่งใดผลิตครูในสาขาวิชาที่มีความต้องการสูง จะได้รับงบฯสนับสนุนมากเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพื่อให้การผลิตครูตรงต่อความต้องการ และลดการผลิตในสาขาที่เกิน

รศ.ศิริเดช กล่าวต่อว่า ขณะที่หลักสูตรการผลิตครูนั้น เดิมจะเน้นการเรียนแบบรายวิชา ซึ่งไม่สามารถการันตีได้ว่าผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเป็นครูได้จริง ฉะนั้นจะต้องปรับเป็นหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ เพื่อบูรณาการความรู้หลายๆเรื่องเข้าด้วยกัน รวมทั้งความสามารถที่เราต้องการให้ครูมี ผ่านการกำหนดสมรรถนะครู โดยหลักสูตรการกำหนดสมรรถนะครูนี้ กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด เพื่อนำมาใช้ผลิตครูทั้งประเทศต่อไปอย่างแน่นอน

ส่วนระบบคัดกรองครูจะต้องมีระบบให้โรงเรียนได้คัดเลือกครูในสาขาที่ขาดแคลนด้วย เพราะที่ผ่านมาโรงเรียนไม่ค่อยมีบทบาทในการเลือกครู รวมถึงจะต้องกระจายครูที่มีคุณภาพไปยังโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ด้วยการเพิ่มสวัสดิการค่าตอบแทนและการเข้าสู่วิทยฐานะของครูในพื้นที่ห่างไกลเป็นพิเศษ เพื่อสร้างแรงจูงใจ

ด้าน นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมได้มอบหมายให้ สกศ.รวบรวมสภาพปัญหาที่วิกฤตของครูมีปัญหาตรงไหนบ้างอย่างไร รวมถึงการผลิตครูต่อปี มีจำนวนเท่าไหร่ และจำแนกสาขาแบบไหนถึงจะเหมาะสม รวมถึงมีบัณฑิตครูที่จบมาแล้วยังค้างอยู่จำนวนเท่าไหร่