ประเมินคุณธรรม-โปร่งใสหน่วยงานรัฐ115 แห่ง ธกส.ที่ 1 ฮือฮา ป.ป.ช.ได้ที่ 100

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. เผยแพร่เอกสารเรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับการประเมินจากสำนักงานป.ป.ช.ทั้งสิ้น 115 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำงานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1.ความโปร่งใส 2.ความรับผิดชอบ 3.การปลอดทุจริต 4.วัฒนธรรมองค์กร และ5.คุณธรรมในการมอบหมายงาน โดย 10 อันดับหน่วยงานที่ได้คะแนนการประเมินมากที่สุดได้แก่

1.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ 96.02 คะแนน 2.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ 94.50 คะแนน 3.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ 91.41 คะแนน 4.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ 90.79 คะแนน 5.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ 90.39 คะแนน 6.การไฟฟ้านครหลวง ได้ 90.30 คะแนน 7.สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ 90.23 คะแนน 8.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ 89.98 คะแนน 9.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ 89.86 คะแนน และ10.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ 89.78 คะแนน

อย่างไรก็ตาม แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ถึงแม้สำนักงาน ป.ป.ช. จะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าวขึ้นเอง แต่เมื่อนำมาประเมินหน่วยงานของตัวเองกลับถูกประเมินอยู่ในอันดับที่ 100 ได้เพียง 73.52 คะแนนเท่านั้น

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า เราไม่ได้ตกใจกับผลประเมินที่ออกมา เนื่องจากการประเมินดูเรื่ององค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส เรารู้ก่อนการประเมินอยู่แล้ว แต่เราก็ไม่ได้เตรียมการนัดแนะกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องภายใน ว่าต้องเตรียมถูกประเมินอะไรบ้าง ดังนั้น เมื่อมีการประเมินจึงถือว่าวัดผลได้จริงและเป็นผลดีกับเราที่ทำรู้ตัวเองว่า ความจริงขณะนี้เราเป็นอย่างไร การประเมินดังกล่าว เพื่อให้แต่ละหน่วยงานรู้ตัวว่ามีจุดบกพร่องใดต้องแก้ไขให้ดีขึ้นในปีถัดไป เพื่อจะได้เป็นหน่วยงานที่มีมีคุณธรรม ความโปร่งใส เจตนาเป็นอย่างนั้น ถ้าทุกองค์กรพัฒนาขึ้นจากคะแนนประเมินมาตรฐานที่ 80 คะแนน และดีขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยโปร่งใสแน่

“อาจจะมีส่วนว่าคะแนนที่สะท้อนการประเมินสำนักงานป.ป.ช.อาจจะไม่โปร่งใส เป็นต้นว่าการขอทราบความคืบหน้าของคดี หรือการขอสืบค้นสำนวนคดีต่างๆ ว่าการเปิดเผยข้อมูลยังไม่ดีพอ แต่เรื่องคดีเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เปิดเผยลำบาก เนื่องจากมีข้อจำกัด ถ้าไปกระทบถึงบุคคลอื่น คนให้ข้อมูลหรือคนที่กล่าวหาจะเดือดร้อน แต่ก็จะพยายามให้มีการเปิดเผยให้มากกว่านี้” นายสรรเสริญ กล่าว

 

ที่มา มติชนออนไลน์