โพลเผยรัฐบาลสอบตกเรื่องปรองดอง จี้เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ-ปากท้อง

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจ เรื่องผลงานรัฐบาลในสายตาประชาชน ซึ่งรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาบริหารประเทศผ่านมาแล้ว 3 ปีกว่า และเหลือเวลาตามโรดแม็ปอีก 1 ปี จากประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,016 คน ระหว่างวันที่ 12-17 ก.พ. พบว่า ประชาชนให้คะแนนภาพรวมของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ คะแนนเต็ม 10 ได้ 5.35 คะแนน

ผลงานด้านสังคม การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้ 5.84 คะแนน การดูแลช่วยเหลือประชาชน/ปราบปรามอาชญากรรม ได้ 5.76 คะแนน การจัดระเบียบสังคม/สร้างมาตรฐานคุณธรรม ค่านิยม 12 ประการได้ 5.71 การปราบปรามยาเสพติด 5.69 การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์/แรงงานต่างด้าว 5.69 และการปราบปรามการทุจริต 4.85

ผลงานด้านเศรษฐกิจ การกระตุ้นการท่องเที่ยว 5.87 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ระบบขนส่ง 5.59 ส่งเสริมการลงทุน/พัฒนาอุตสาหกรรม 5.11 ราคาเชื้อเพลิง/พลังงาน 5.04 การควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค 4.65 ชีวิตความเป็นอยู่ด้านการทำมาหากิน/แก้ปัญหาจ้างงาน 4.56 ค่าครองชีพ รายได้ รายจ่าย หนี้สิน 4.45 และราคาพืชผลทางการเกษตร 4.26

ผลงานด้านความมั่นคง การมุ่งรักษาความมั่นคงเทิดทูนสถาบัน 6.95 การพัฒนาและเสริมสร้างกำลังกองทัพ 6.25 การควบคุมการก่อการร้าย/การควบคุมการประท้วง 6.08 ความมั่นคงเข้มแข็งของประเทศ 5.77 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 5.51 การแก้ปัญหาอาชญากรข้ามชาติ 5.35 และการแก้ปัญหาชายแดนใต้ 4.89

ผลงานด้านการเมือง การแก้ไขปัญหาทางการเมืองในภาพรวม 4.89 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 4.85 การสร้างความปรองดองจากความขัดแย้งทางการเมือง 4.78 การส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านการเมืองในภาพรวม 4.62 การออกกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 4.38 และการเตรียมการเลือกตั้งตามโรดแม็ป 4.30

สำหรับ 5 อันดับ ผลงานรัฐบาลที่ประชาชนพึงพอใจ ได้แก่ ร้อยละ 47.57 การควบคุมความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง ร้อยละ 35.62 การดูแลช่วยเหลือประชาชน เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประสบภัย ร้อยละ 34.96 การปราบปรามยาเสพติด และผู้มีอิทธิพล ร้อยละ 23.45 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่ง รถไฟฟ้าความเร็วสูง ร้อยละ 21.45 จัดงานพระราชพิธีสำคัญ การเทิดทูนสถาบัน

5 อันดับ ผลงานรัฐบาลที่ประชาชนไม่พึงพอใจ ได้แก่ ร้อยละ 53.05 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ราคาพืชผลทางการเกษตร ร้อยละ 37.28 การจัดการการทุจริตคอร์รัปชั่น ร้อยละ 29.93 การบริหารประเทศ การแก้ปัญหาทางการเมือง ร้อยละ 23.30 ชีวิตความเป็นอยู่ ปัญหาความยากจน หนี้สิน ความเหลื่อมล้ำทางสังคม และร้อยละ 18.64 การจัดซื้ออาวุธทางทหาร เรือดำน้ำ

ส่วน 5 อันดับ งานที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการ ในเวลา 1 ปีก่อนการเลือกตั้ง ร้อยละ 46.68 แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ราคาพืชผลการเกษตร การค้าระหว่างประเทศ ร้อยละ 34.73 เร่งกฎหมายเลือกตั้ง การจัดการเลือกตั้ง ร้อยละ 32.30 ตรวจสอบการทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การดำเนินคดีทางการเมือง ร้อยละ 26.77 พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การดูแลรักษาสุขภาพประชาชน สวัสดิการผู้สูงอายุ และร้อยละ 24.12 การดำเนินงานของรัฐบาล การบริหารประเทศ การปฏิรูประบบราชการ

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์