วธ.เตรียมเสนอยูเนสโก ยกย่อง “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” เป็นบุคคลสำคัญโลกด้านวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อเร็วๆ นี้ ได้หารือเตรียมการเสนอรายชื่อบุคคลสำคัญหรือเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยด้านวัฒนธรรม เพื่อเสนอต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก เป็นบุคคลสำคัญของโลก จำนวน 4 ท่านคือ 1.หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ทางวิปัสสนากัมมัฏฐาน ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงจากบรรพชิตและคฤหัสถ์ในทุกภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย จะครบรอบ 150 ปีชาตกาล ในปี 2563 2.พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.) ทรงเป็นนักหนังสือพิมพ์ นักประพันธ์ และกวีเอกของไทย ทรงใช้พระนามแฝงว่า น.ม.ส. ทรงนิพนธ์ร้อยกรองและร้อยแก้วไว้จำนวนมาก จะครบรอบ 150 ปี วันประสูติในวันที่ 10 มกราคม ปี 2569

นายวีระ กล่าวต่อว่า 3.พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) ผู้บุกเบิกการค้นคว้าทางโบราณคดีของเมืองอยุธยาโดยสำรวจโบราณสถานและวัดต่างๆ และจัดทำแผนที่เกาะเมืองอยุธยา รวมถึงเก็บรวบรวมศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่พบภายในเมืองอยุธยา ทำให้ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลาย จะครบรอบ 150 ปี ชาตกาลในปี 2564 และ4.นายไพบูลย์ บุตรขัน นักแต่งเพลงและนักเขียนบทละครที่มีผลงานที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก จะครบรอบ 50 ปีที่เสียชีวิตในปี 2565

รมว.วัฒนธรรมกล่าวต่ออีกว่า ที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมศิลปากร รวบรวมประวัติและผลงานของพระยาโบราณราชธานินทร์ และพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ส่วนกรมการศาสนา (ศน.) รวบรวมประวัติและผลงานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) รวบรวมประวัติและผลงานนายไพบูลย์ บุตรขัน เพื่อจัด ทำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดูแลในการพิจารณาเห็นชอบก่อนจำนวน 2 ท่านคือ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และพระยาโบราณราชธานินทร์ หากผ่านความเห็นชอบก็จะเสนอไปยังยูเนสโกพิจารณาในการการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกครั้งที่ 40 ช่วงเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน 2562 เพื่อประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก