กรมการปกครอง ออกแนวทางกรณีบัตรประชาชนหาย ชี้ให้รีบแจ้ง ทำบัตรใหม่ ป้องแก๊งคอลเซ็นเตอร์

วันที่ 30 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดี ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวทางการบันทึกการรับแจ้งเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย หรือถูกทำร้าย อ้างถึง 1.พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2.ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2554 ความว่า ตามที่ปรากฎเป็นข่าวทางสื่อมวลชน กรณีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ขโมยบัตรประจำตัวประชาชนของน.ส.ณิชา เกียรติธนะไพบูลย์ ไปขอเปิดบัญชิเงินฝากธนาคาร 7 แห่ง จำนวน 9 บัญชี โดยมีการหลอกลวงให้ผู้อื่นโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว ซึ่งสร้างความเสียหายต่อเจ้าของบัตรประชาชน โดยถูกกล่าวหาในคดีร่วมกันฉ้อโกง และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ถูกหลอกลวงให้โอนเงินนั้น

กรมการปกครองได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง และเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของบัตรประจำตัวประชาชน จึงขอให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร แจ้งให้อำเภอ เขต เทศบาล และเมืองพัทยา ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.กำชับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชนให้บันทึกรายละเอียดรายการต่างๆ ในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบันทึกการรับแจ้งเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย หรือถูกทำลาย (บ.ป.7) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษโดยการสอบถามและบันทึกให้ได้ความว่าหายเมื่อใด ที่ใด สาเหตุของการหาย และบัตรหายหรือถูกทำลายจริง และเมือบันทึก บ.ป.7 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบการทำบัตรจะพิมพ์ บ.ป.7 ออกมา 2 ฉบับ โดยมอบให้ผู้แจ้งเก็บไว้ 1 ฉบับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันกรณีมีเหตุที่ต้องใช้บันทึกดังกล่าว และพนักงานเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ

2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้กับประชาชนผู้ที่มีสัญชาติไทย เพื่อพิสูจน์ทราบและยืนยันตัวบุคคลในการขอใช้สิทธิหรือประกอบธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและเอกชน และเป็นเอกสารสำคัญลำดับแรกที่ก่อให้เกิดสิทธิอื่นๆตามมา โดยต้องเก็บรักษาบัตรไว้เป็นอย่างดี พึงระมัดระวังอย่าให้สูญหาย หากรู้ว่าบัตรสูญหายเมื่อใดให้รีบแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาล ศาลาว่าการเมืองพัทยา หรือสถานที่ขอมีบัตร ณ ศูนย์การค้าบางแห่ง ที่อยู่ใกล้โดยเร็วที่สุด เพื่อแจ้งบัตรหายพร้อมกับขอมีบัตรใหม่ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ออกบัตรใหม่ให้แล้ว บัตรเดิมที่สูญหายจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติทันที เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้อื่นนำบัตรไปใช้ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของบัตร

ทั้งนี้กรมการปกครอง มีหนังสือแจ้งให้ภาคธุรกิจเอกชน และสถาบันการเงิน ได้ทราบแนวทางปฎิบัติในการตรวจสอบข้อมูลโดยการอ่านข้อมูลจากบัตร (Smart Card Offline) และหากเกิดความสงสัยในสถานะของบัตรดังกล่าวว่ามีการยกเลิก หรือจำหน่ายในระบบของกรมการปกครองแล้วหรือไม่ จะต้องส่งข้อมูลไปตรวจสอบสถานะของบัตร (Check Card Status) กับเซอร์วิสที่กรมการปกครองเปิดให้บริการผ่านทางเว็บไซต์