ราชกิจจาเผยแพร่กม.ขรก.ทหารฉบับที่ 11 เพิ่มเงินตำแหน่งวิชาการ-วิทยฐานะ สายการสอน เริ่ม2,500-15,600บ.

เมื่อวันที่ 26 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการทหาร ประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมโดยไม่นำชั้นยศทางทหารมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานทางวิชาการของข้าราชการทหารผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว และเพิ่มบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการทหาร ประเภทวิทยฐานะ เพื่อให้ข้าราชการทหารผู้ปฏิบัติงานด้านการสอน มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ อันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นไปโดยสอดคล้องกับภาระหน้าที่

โดยในท้ายประกาศได้กำหนดบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง(บาทต่อเดือน)  ดังนี้ ศาสตราจารย์ 15,600  13,000    รองศาสตราจารย์9,900    5,600   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5,600  3,500    นอกจากนี้ยังได้กำหนดเงินวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 15,600  13,000   ครูเชี่ยวชาญ 9,900  ครูชำนาญการพิเศษ 5,600  ครูชำนาญการ 3,500  และครูชำนาญการต้น 2,500  ทั้งนี้มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา