มาแล้ว! โฉมหน้ารถเมล์ 2 สายใหม่ เริ่มวิ่ง 16 ม.ค.นี้ คิดค่าโดยสาร 13-25 บาท

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรมในฐานะผู้กำกับการบริหารจัดการเดินรถโดยสารในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันที่ 15 ม.ค. 2561 จะเปิดตัวเส้นทางเดินรถตามแผนปฎิรูปเส้นทางรถโดยสาร

ในเส้นทางสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์-โรงพยาบาลรามาธิบดี (ทางด่วน) ระยะทาง 61 กิโลเมตร ใช้รถโดยสารปรับอากาศขนาด 35 ที่นั่ง อัตราค่าโดยสารตลอดสาย 13-25 บาท จะวิ่งบริการวันที่ 16 ม.ค.นี้

และเส้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา-สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต คาดว่าเริ่มให้บริการเป็นทางการภายในเดือน ก.พ. 2561

นอกจากนี้ยังได้ติดตามเฝ้าระวังกำกับ บังคับใช้ และประสานผู้ประกอบการบริหารเชิงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกภายใต้โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้GPS และกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐานวิศวกรรมการยานยนต์ทั้งรถโดยสารและรถบรรทุก ต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล

โดยรถโดยสารจดทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานความแข็งแรงที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และจุดยึดเข็มขัดนิรภัย, การรับรองความแข็งแรงของโครงสร้างหลักของตัวถังรถโดยสาร และมาตรฐานการลุกไหม้ของวัสดุ

สำหรับการตกแต่งในรถโดยสาร อยู่ในระหว่างการศึกษาการกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องมีผู้จัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน (Transport safety manager)

ทั้งในการบริหารจัดการ การวางแผนจัดการการขนส่ง การดูแลพนักงานขับรถ ความพร้อมของยานพาหนะ และการกำกับดูแลความปลอดภัยในการขนส่ง ซึ่งจะสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติ ทั้งผู้ประกอบการรถโดยสารและรถบรรทุกภายในปี 2561

ส่วนการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของพนักงานขับรถ กำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องจัดให้มีการอบรมหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ขับรถเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อพัฒนากระบวนการออกใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล