นิด้าโพลเผยอาชีพในฝันที่เด็กไทยอยากทำมากสุด ‘อาชีพส่วนตัว-อิสระ’

Print
เมื่อวันที่ 12 มกราคม ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยว่า ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “เด็กไทยในยุค ไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เมื่อถามถึงอาชีพในฝันที่เด็กและเยาวชนอยากเป็น ในยุคไทยแลนด์ 4.0 5 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 20.62 อาชีพส่วนตัว/ อิสระ รองลงมา ร้อยละ 11.34 อาชีพครู/ อาจารย์ ร้อยละ 9.28 อาชีพแพทย์/ พยาบาล รับราชการทหาร และวิศวกร/ สถาปนิก/ นักออกแบบดีไซน์ ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 7.22 อาชีพตำรวจ และนักธุรกิจ ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 5.15 อาชีพรับราชการ (ไม่ระบุสาขา) และนักบัญชี/ การเงิน/ ธนาคาร/ การตลาด ในสัดส่วนที่เท่ากัน

ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพที่ผู้ปกครองอยากให้บุตรหลานเป็น ในยุคไทยแลนด์ 4.0 5 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 21.25 อาชีพรับราชการ (ไม่ระบุสาขา) รองลงมา ร้อยละ 16.39 อาชีพแพทย์/ พยาบาล ร้อยละ 11.36 อาชีพส่วนตัว/ อิสระ ร้อยละ 9.71 อาชีพครู/ อาจารย์ และร้อยละ 6.42 อาชีพรับราชการทหาร

 สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างของเด็กในยุคนี้เมื่อเทียบกับเด็กในสมัยก่อน พบว่า ร้อยละ 45.56 เด็กในยุคนี้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ มากกว่าการออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านเหมือนเด็กสมัยก่อน รองลงมา ร้อยละ 42.03 เด็กยุคนี้มีเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากว่าเด็กสมัยก่อน ร้อยละ 31.47 เด็กในยุคนี้ขาดการอดทน หรือรอคอย เพราะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และรวดเร็วกว่าเด็กสมัยก่อน ร้อยละ 29.62 เด็กในยุคนี้ขาดระเบียบวินัยมากกว่าเด็กสมัยก่อน ร้อยละ 23.30 เด็กในยุคนี้เข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ รวมถึง สื่อต่างๆ ได้ง่ายกว่าเด็กสมัยก่อน ร้อยละ 17.05 เด็กในยุคนี้มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นมากกว่าเด็กสมัยก่อน และร้อยละ 0.56 ไม่ระบุ/ ไม่แน่ใจ

เมื่อถามถึงคุณสมบัติที่ดีของเด็กไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 พบว่า ร้อยละ 44.64 มีคุณธรรมจริยธรรม ช่วยเหลือสังคม ไม่เห็นแก่ตัว รองลงมา ร้อยละ 35.92 มีระเบียบวินัย เคารพกฏระเบียบ ร้อยละ 31.04 มีความอดทน อดกลั้น ร้อยละ 26.16 รู้จักการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ข้อมูลที่ได้รับ ร้อยละ 17.60 มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศได้ดี ร้อยละ 17.36 ไม่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับโลกอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 14.64 มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ร้อยละ 13.52 หมั่นศึกษาหาข้อมูล หรือนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการเรียน ร้อยละ 2.40 อื่นๆ ได้แก่ กตัญญูต่อบิดามารดา มีมารยาท อ่อนน้อมถ่อมตน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และมีความพอเพียง ประหยัด อดออม และร้อยละ 2.56 ไม่ระบุ/ ไม่แน่ใจ