“พ่อเมืองแปดริ้ว” มอบ “บ้านพอเพียงชนบท” เป็นของขวัญปีใหม่ให้ ปชช.ฐานะยากจน

เมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานมอบบ้านเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมพิธี

นายสุวิทย์  กล่าวว่า โครงการบ้านพอเพียงชนบท เป็นหนึ่งในแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 – 2568) ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเป็นแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้ที่มีรายได้น้อยตามชนบทที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง โดยมีแผนการดำเนินการในระยะเวลา 5 ปี ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยที่ก่อสร้างมานานมีสภาพชำรุดทรุดโทรม และครอบครัวขยายที่จำเป็นต้องสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เอง เนื่องจากมีรายได้ไม่เพียงพอ ดังนั้น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จึงมุ่งเน้นสนับสนุนให้ชุมชนร่วมมือกันแก้ไขปัญหา โดยในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ให้ซ่อมแซม/สร้างบ้านตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2560 จำนวน 10 ตำบล 358 ครัวเรือน งบประมาณ 6,444,000 บาท และในปี 2561 จำนวน 20 ตำบล 288 ครัวเรือน งบประมาณ 5,180,000 บาท

ซึ่งโครงการในปี 2560 ได้ดำเนินการซ่อม/สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ และประชาชน ทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ยังได้มอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2561 จำนวน 1,740,000 บาท

นอกจากนี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 216 หลังคาเรือน มอบบ้านผู้พิการ จำนวน 10 หลังคาเรือน มอบทุนการศึกษา จำนวน 65 ทุน มอบเงินสงเคราะห์ผู้พิการ จำนวน 10 หลังคาเรือน และมอบรถเข็นให้แก่ผู้พิการอีกด้วย

ที่มา : มติชนออนไลน์