“เกษตรนครพนม”แนะนำเกษตรกรผู้ปลูกพืชใช้น้ำน้อยสร้างอาชีพเสริมและรายได้ช่วงก่อนทำนา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายเกษม รักสุจริต เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ และปล่อยทิ้งไว้เพื่อรอฤดูกาลทำนาครั้งถัดไป โดยก่อนฤดูกาลเก็บเกี่ยว หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชระยะสั้นที่ใช้น้ำน้อย ได้ผลผลิตเร็ว รวมถึงเป็นที่ต้องการของตลาดให้แก่เกษตรเพื่อที่จะได้มีรายได้และมีอาชีพเสริมให้กับตนเองและครอบครัว ภายใต้โครงการผักอินทรีย์ ที่เน้นให้เกษตรกรปลูกผักแบบปลอดภัย ลดการใช้สารเคมีทุกชนิด หันมาใช้สารชีวภัณฑ์และน้ำหมักชีวภาพแทน ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยังเป็นการรักษาสุขภาพของตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภคด้วย

นายเกษมกล่าวว่า จากการลงพื้นที่ติดตามผลและให้ความรู้เพิ่มเติมแก่กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองบาท้าว หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม ซึ่งถือเป็นกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการแปลงเกษตรของตนเอง ทั้งยังมีการต่อยอดพัฒนา ขยายผลสู่เพื่อนเกษตรกรด้วยกัน และมีการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการผลิตที่เป็นเกษตรแปลงใหญ่มากยิ่งขึ้น มีอำนาจในการต่อรองสินค้ากับพ่อค้าคนกลาง

นางอภิรดี ขะดุล เกษตรกรในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านหนองบาท้าว เปิดเผยว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่ ได้ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการปลูกข้าวนาปรัง เพราะมองว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าที่สำคัญยังมีรายได้มาหล่อเลี้ยงครอบครัวเหมือนเดิม โดยแต่ละคนจะปลูกพืชหลากหลายชนิด หมุนเวียนกันไปตามความต้องการของตลาด เช่น คะน้า กะหล่ำ ผักสลัด ผักกาด ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว ซูกินี กะหล่ำดอก และยาสูบ ซึ่งจะมีการวางแผนการปลูกร่วมกัน เพื่อให้ผลผลิตที่ได้ไม่ออกมามากจนเกินความต้องการของตลาด โดยจะเป็นนำผลผลิตของแต่ละแปลงมารวมกลุ่มกันจำหน่ายทำให้ทุกคนมีรายได้อย่างต่อเนื่องในทุกๆ วัน ซึ่งในช่วงนี้ผักทุกชนิดของกลุ่มเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น ด้วยผู้บริโภคมีความมั่นใจในการผลิตของทางกลุ่ม