โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พระองค์ภา” เป็น “อัยการผู้เชี่ยวชาญ” สํานักงานอัยการภาค 2

วันที่ 13 ธ.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ ความว่า

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง (ข้าราชการอัยการชั้น 4) ให้ทรงดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สํานักงานอัยการภาค 2 สํานักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี