หวั่นชาวนาแห่ปลูกข้าวฉุดราคาร่วง – ครม.ไฟเขียวจ่าย 3 หมื่นบาท/ราย จูงใจทำอย่างอื่น

นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณจากงบกลางเงินสำรองจ่าย วงเงิน 1,687.1557 ล้านบาทเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ชาวนาลดพื้นที่ปลูกข้าว 2,000 บาท/ไร่ ไม่เกินรายละ 15 ไร่ หรือไม่เกิน 30,000 บาท/ราย เพื่อเข้าร่วมโครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชทดแทน การปลูกข้าวรอบที่ 2 ภายใต้แผนการ ผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต) เพื่อดำเนิน 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรังปี 2561 วงเงิน 647.4755 ล้านบาท โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 2. โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 วงเงิน 240 ล้านบาท ดำเนินการโดยกรมพัฒนาที่ดิน และ 3. โครงการส่งเสริม การปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี 2561 วงเงิน 860 ล้านบาท ดำเนินการโดยกรมปศุสัตว์

ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาอุปทานข้าวให้สมดุลกับอุปสงค์ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าว ปี 2560/61 จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการรองรับให้เกษตรกรปลูกพืชอื่นทดแทนข้าวในพื้นที่อีก 1 ล้านไร่ ในปี 2560/61 กระทรวงเกษตรฯ พิจารณาแล้วสามารถจัดทำโครงการทดแทน การปลูกข้าว โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 900,000 ไร่ เนื่องจากในฤดูกาลผลิข้าวปี 2560/61 ไร่ กรมชลประทานแจ้งว่าปี 2560/61 รอบที่ 2 มีน้ำเพียงพอสำหรับการทำการเกษตรประมาณ 1 ล้านไร่ ทำให้เกษตรกรมีความต้องการปลูกข้าวมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคตะวันตกที่ไม่สามารถปลูกข้าวได้ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากประสบภัยแล้ง และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องการปลูกข้าวเพื่อชดเชยรายได้ที่เสีย หายไปจากนาข้าวที่ปลูกรอบที่ 1 ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม

“ปีนี้น้ำมีมากชาวนาสนใจที่จะปลูกข้าวเพิ่มขึ้น อาจส่งผลผลิตผลผลิตล้นตลากและกระทบต่อราคาให้ฤดูการผลิตต่อไป กระทรวงเกษตรฯ จึงต้องเพิ่มแรงจูงใจให้ชาวนาปลูกพืชอื่น โดยรัฐบาลจะสนับสนุนด้านวิชาการและหาตลาดให้”

นายลักษณ์ กล่าวว่า สำหรับแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 กำหนด อุปทานการผลิตข้าวไว้ที่ 29.50 ล้านตันข้าวเปลือก และได้วางแผนการผลิตข้าวแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 พื้นที่ 58.68 ล้านไร่ คาดมีพื้นที่ที่สามารถจะเก็บเกี่ยวข้าวได้ 53.48 ล้านไร่ ผลผลิต 22.64 ล้านตันข้าวเปลือก และรอบที่ 2 พื้นที่ 11.55 ล้านไร่

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์