ร.10 พระราชทานพระราโชวาท บัณฑิตวปอ. “สร้างความมั่นคงให้บ้านเมืองปชช.อยู่อย่างผาสุก”

เมื่อเวลา 17.36 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบกวิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1,140 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตรประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ

ในการนี้ พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่า

“ท่านทั้งหลายล้วนแต่เป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน ทั้งได้รับการศึกษาอบรมพิเศษในสถาบันการรักษาความมั่นคงระดับสูงของชาติมาแล้ว ย่อมทราบตระหนักเป็นอย่างดีว่า การรักษาความมั่นคงของประเทศนั้น มิใช่การป้องกันด้วยกำลังรบเพียงอย่างเดียว หากแต่มีการอื่นอีกหลายอย่างที่จะต้องปฏิบัติพร้อมกันไป ที่สำคัญคือ การสร้างเสริมความปลอดภัยและความมั่นคงในบ้านเมือง ให้ประชาชนอยู่ร่วมกันได้ด้วยความผาสุกร่มเย็น ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกอุ่นใจ มั่นใจ ที่จะอยู่ด้วยกันเป็นบ้านเมือง เป็นชาติ และทำให้ทุกคนเกิดความสำนึกในชาติ มีความเข้าใจลึกซึ้งว่าจะป้องกันรักษาชาติบ้านเมืองไว้ เพราะเป็นที่อยู่ที่ทำกินอันประเสริฐสุด ดังนั้น ทุกคนจึงชอบที่จะตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ ที่จะร่วมกันปฏิบัติบริหารงานทุกอย่างให้พัฒนาก้าวหน้าและประสานส่งเสริมกัน ด้วยความเข้มแข็งและบริสุทธิ์ใจ โดยถือเอาความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมือง และความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด”