เปิดแล้ว!!ตลาดประชารัฐต้องชมแห่งแรก’ตลาดน้ำคลองลัดมะยม’ พณ.ลุยเปิดต่อหัวเมืองใหญ่

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ดำเนินการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน โดยให้ความสำคัญกับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการในท้องถิ่น ผ่านระบบกลไกตลาดและสร้างทางการค้าให้เอื้อต่อความเจริญเติบโตของท้องถิ่น ยกระดับรายได้ให้กับประชาชน กรมจึงดำเนินโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” ตั้งแต่ปี 2559 จนปัจจุบันเปิดตลาดต้องชมแล้ว 160 แห่งทั่วประเทศ และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ บูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐในการส่งเสริมตลาดชุมชน โดยการพัฒนาตลาดใหม่และบริหารจัดการเพิ่มพื้นที่ในตลาดที่มีอยู่เดิม เพื่อให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ได้มีพื้นที่ในการค้าขายโดยดำเนินการในตลาดประชารัฐ 9 ประเภท และ ตลาดประชารัฐต้องชม เป็นหนึ่งในโครงการ กรมจึงคัดเลือกตลาดน้ำคลองลัดมะยม เป็นตลาดประชารัฐต้องชมแห่งแรก ครบทั้งการเป็นตลาดชุมชน และมีความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน โดยมีแผนจะเพิ่มจำนวนต่อเนื่องตามหัวเมืองใหญ่ จึงได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นที่ปรึกษาและดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาตลาด

สำหรับการดูแลราคาสินค้าในช่วงปีใหม่นี้ ได้สั่งการให้ทีมสายด่วนและค้าภายในจังหวัดออกตรวจสอบราคาสินค้า โดยเฉพาะกำชับร้านค้าในการจำหน่ายชุดกระเช้าปีใหม่ ต้องมีการแจงราคาทุกรายการสินค้า ในกระเช้า และต้องไม่หมดอายุก่อน 3-6 เดือน รวมถึงออกตรวจราคาสินค้าตามสถานีขนส่งต่างๆ ฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายราคาโทษปรับครั้งละไม่เกิน 1 หมื่นบาท ขายเกินราคา จำคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า กรมการค้าภายในได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นที่ปรึกษาและดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาใน 3 ตลาด คือ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน และตลาดน้ำบึงพระยาสุเรนทร์ โดยเริ่มจากทำการศึกษาถึงสภาพของตลาดน้ำแต่ละแห่ง บริหารจัดการภายในตลาด วิเคราะห์ และประเมินศักยภาพของตลาดน้ำ เพื่อวางแผนพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดการตลาด เพื่อให้ได้มาตรฐาน รองรับนักท่องเที่ยว และการเติบโตของตลาดน้ำ ทั้งนี้ ในส่วนของตลาดน้ำคลองลัดมะยม คาดว่าหลังยกระดับเป็นตลาดประชารัฐต้องชม จะมีร้านค้าเพิ่มขึ้น20-30 ร้านค้า สร้างรายได้เพิ่มอีกเดือนละ 7 แสนถึง 1.2 แสนบาท จากเดิมมีเงินสะพัดเดือนละ 6-8 ล้านบาท หรือเพิ่มอีก 10-15% และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มอีก 15-20%