สรรพากรไล่บี้เก็บภาษีค้าออนไลน์แสนล้าน- เร่งแก้ประมวลรัษฎากร หวังให้มีผลปี’61

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ภายในเดือนธันวาคมนี้เปิดประชาพิจารณ์การเก็บภาษีการค้าออนไลน์หรืออีบิสซิเนส เป็นรอบสุดท้ายหลังจากมีการเปิดประชาพิจารณ์รอบแรกไปแล้ว ซึ่งสรรพากรกำลังแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าว หลังจากนั้นนำขึ้นเว็บไซต์กรม และเว็บไซต์เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามความเห็นอีกรอบ หลังจากนั้นจะสรุปและเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อนำเสนอการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ให้สามารถเก็บภาษีจากค้าออนไลน์ได้ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป โดยคาดหวังว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในปี 2561

นายประสงค์ กล่าวว่า สำหรับร่างกฎหมายล่าสุดมีการแยกแก้ไขกฎหมายออกเป็น 3 ฉบับ คือ 1.ไม่ยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งทางไปรษณีย์มูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท จากเดิมได้รับการยกเว้นไม่เสียภาษี 2.ในเรื่องนิติบุคคลนั้นให้ยึดตามธุรกรรมที่เกิดขึ้นในไทย หากมีการซื้อขายในไทย ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินใดต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายไม่เกิน 15% เป็นอัตราสูงสุด แต่ในการเก็บภาษีต้องแยกตามประเภทของกิจการอีกครั้งหนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องตั้งสำนักงานในไทย 3.ในเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม(แวต) กำหนดให้การค้าออนไลน์ต้องเสียภาษีแวตด้วย ขณะนี้ส่วนใหญ่ไม่เสียแวตกัน

“ปัจจุบันมีมูลค่าการค้าออนไลน์นับ 1 แสนล้านบาท เท่าที่หารือกับผู้ค้าออนไลน์รายใหญ่ ยินดีจะเสียภาษีดังกล่าว แต่มีรายเล็กที่ยังไม่ต้องการเสียภาษี ยอมรับว่าการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวช้าไปกว่าเดิมมาก เพราะต้องเปิดประชาพิจารณ์ตามมาตรา 77 ตามรัฐธรรมนูญ และมีการแสดงความคิดเห็นเข้ามากันมาก” นายประสงค์ กล่าว