คลอดอัตราค่าบริการรถรับจ้างไม่เกินเจ็ดคนแบบพิเศษ 2 กม.แรก 150 บาท เรียกจากสนามบินเพิ่มไม่เกิน 100 บาท

 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่นสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนแบบพิเศษ พ.ศ. 2560 มีใจความว่า โดยที่กระทรวงคมนาคมกำหนดให้มีรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนแบบพิเศษขึ้นอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งมีมาตรฐานการให้บริการและความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการให้บริการและเพิ่มทางเลือกในการใช้บริการรถยนต์รับจ้างให้กับประชาชน ดังนั้น เพื่อให้มีอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่นสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนแบบพิเศษ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารแบบพิเศษ พ.ศ.2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร ให้กำหนด ดังนี้ (1) ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก 150 บาท (2) ระยะทางเกินกว่า 2 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 12-16 บาท (3) กรณีรถไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้เกินกว่า 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตรานาทีละ 6 บาท

ข้อ 2 ค่าบริการอื่น ให้กำหนดเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารตามข้อ 1 ดังนี้ (1) กรณีการจ้างผ่านศูนย์บริการสื่อสารหรือระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เรียกเก็บเพิ่ม อีกไม่เกิน 50 บาท (2) กรณีการจ้างจากท่าอากาศยาน โดยรถยนต์รับจ้างแบบพิเศษนั้นจอดรอคนโดยสาร ณ จุดที่ได้จัดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เรียกเก็บเพิ่มอีกไม่เกิน 100 บาท (3) กรณีการจ้าง โดยการจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ให้เรียกเก็บเพิ่มอีกไม่เกิน 100 บาท

ข้อ 3 อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารตามข้อ 1 และอัตราค่าบริการอื่นตามข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนแบบพิเศษ จะจัดเก็บในอัตราเท่าใดต้องแจ้งให้กรมการขนส่งทางบกทราบก่อนล่วงหน้า 15 วัน และให้จัดเก็บอัตราดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

ข้อ 4 กรณีระยะทางที่โดยสารเกินกว่า 300 กิโลเมตรขึ้นไป ให้ใช้วิธีตกลงราคาก็ได้ และข้อ 5 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่