ปลูก เพ(ร)าะ สุข

หลายคนอาจเข้าใจว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” คือแนวคิดมุ่งวิถีเกษตรเป็นหลัก เหมาะกับเกษตรกรเท่านั้น แท้จริงแล้วหลักความพอเพียงทุกคนนำไปปรับใช้ได้ แม้กระทั่งคนในเมืองใหญ่ ก็มีความสุขอย่างเรียบง่ายได้

กลุ่มมิตรผล ได้ดำเนิน “โครงการทำตามพ่อ ปลูก เพ(ร)าะสุข” ด้วยการให้ความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดตั้งคณะทำงานและปราชญ์เกษตรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่ 8 จังหวัด อาทิ สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ขอนแก่น โดยคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมเข้ารับการอบรมและติดตามผลใกล้ชิด ก่อนคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ 70 คน จัดตั้ง “ศูนย์ปลูก เพ(ร)าะ สุข” จำนวน 70 แห่ง โดยวางเป้าหมายว่าจะขยายผลลัพธ์สู่ 700 และ 7,000 ครัวเรือนในปีต่อๆ ไป

บรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มมิตรผล กล่าวถึง โครงการนี้เริ่มจากแนวคิดน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวง ร.9 มาดูแลชาวไร่และชุมชน เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น และดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

บรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าบริหาร กลุ่มมิตรผล

การดำเนินโครงการเข้าสู่ระยะที่ 3 ด้วยการส่งต่อความสุขจากชาวไร่สู่คนเมือง โดยได้จัดงาน “ปลูก เพ(ร)าะสุข Farmer’s Market” ขึ้นที่ลานด้านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีเซเลบสาวมาร่วมงาน อาทิ จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, ภูมิใจ ว่องกุศลกิจ

เลือกซื้อสินค้าจากเกษตรกร

ปรีชา หงอกสิมมา ปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่ กล่าวถึงเส้นทางเพาะความสุขตามแนวคิดในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่า แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นปรัชญาสากลชี้นำแนวทางการดำรงชีวิตให้ประชาชนทุกกลุ่ม มิได้แค่เกษตรกร คนไทยทุกคนควรเรียนรู้เพื่อให้เกิดความสุขยั่งยืนท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลง

ความสุขเริ่มต้นที่ความพอเพียง

พราว-ภูมิใจ ว่องกุศลกิจ ร่วมกิจกรรมปลูกสุขริมรั้ว