ครม. ไฟเขียวอาคารเช่าผู้มีรายได้น้อย 3 จังหวัด ค่าเช่า 1,700-2,800 บาท/เดือน

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 2 จำนวน 3 โครงการ รวม 494 หน่วย วงเงิน 248.74 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินอุดหนุนรัฐบาล 197.05 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 51.69 ล้านบาท เป็นเงินกู้ในประเทศ

โดยทั้ง 3 โครงการนี้ ประกอบด้วย โครงการในพื้นที่กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จำนวน 196 หน่วย เงินลงทุน 111.09 ล้านบาท โครงการในพื้นที่หนองหอย จ. เชียงใหม่ จำนวน 102 หน่วย เงินลงทุน 49.32 ล้านบาท และ โครงกานรในพื้นที่จ.นครสวรรค์ 196 โครงการ เงินลงทุน 88.33 ล้านบาท

ทั้งนี้ รูปแบบโครงการนี้ เป็นโครงการอาคารสูง 3-5 ชั้น 1 ห้องนอน ขนาด 28 ตารางเมตร โดย 10% ของพื้นที่อาคาร (ชั้นล่าง) จะจัดสรรให้ห้องพักอาศัยเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุหรือผู้พิการ โดยออกแบบตามแนวทาง Universal Design โดยคิดค่าเช่าอยู่ที่ 1,700-2,800 บาทต่อเดือน

ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติ (กคช.) มีโครงการอาคารเช่าสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยอยู่ภายใต้การดูแลรวม 178 โครงการ รวม 61,366 หน่วย มีผู้เช่า 59,057 หน่วย หรือ 96.24% ของหน่วยให้เช่าทั้งหมด เหลือห้องว่างรอบรรจุผู้เช่า 3.76% หรือ 2,309 หน่วย ซึ่งปัจจุบัน กคช. อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี 2559 ระยะที่ 1 จำนวน 14 โครงการ รวม 4,388 หน่วย ภายใต้เงินลงทุน 2,057.38 ล้านบาท ซึ่ง 3 โครงการข้างต้นก็อยู่ภายใต้แผนระยะที่ 1 นี้

สำหรับวัตถุประสงค์โครงการนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วไปที่ยังไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยของตอนเองได้ และไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยประเภทเช่าที่ได้มาตรฐานในตลาดได้

ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย นั้นจะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในอาชีพรับจ้างทั่วไป พนักงานบริษัท ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และอื่นๆ โดยกลุ่มเป้าหมายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะต้องเป็นผู้มีรายได้ 16,501-24,700 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ส่วนในภูมิภาคต้องเป็นผู้มีรายได้ 9,501-14,600 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน