ย้ำอีกครั้ง! กฎกระทรวงคลังเผย 6 ประเภทสินค้า-บริการ ที่ไม่เข้าข่าย”ช้อปช่วยชาติ”

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศกฎกระทรวงกำหนดให้เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับใบกำกับภาษี สำหรับการซื้อสินค้าหรือรับบริการในราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2560 ถึง 3 ธ.ค. 2560 ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด โดยค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ดังต่อไปนี้

1.ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์

2.ค่าซื้อยาสูบ

3.ค่าซื้อ้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ

4.ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ

5.ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์

6.ค่าบริการที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม