พาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่อยุธยา เร่งเตรียมมาตรการรองรับหลังน้ำลด

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและมอบถุงยังชีพประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง ยากันยุง ฯลฯ แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

นางอภิรดี กล่าวว่า สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและออกตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้พบว่า ปริมาณสินค้ายังมีความพอเพียงกับความต้องการของประชาชน และยังไม่พบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าแต่อย่างใด

นอกจากนี้ เตรียมมาตรการรองรับภายหลังน้ำลด โดยมอบหมายให้กรมการค้าภายใน ประสานผู้ผลิตผู้จำหน่ายและผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งจัดส่งสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นให้มีการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด วัสดุก่อสร้าง ของใช้ประจำวัน และขอความร่วมมือห้างค้าส่ง ค้าปลีกสมัยใหม่ จัดกิจกรรมลดราคาสินค้า รวมทั้งจัดธงฟ้าราคาประหยัดในจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม ขณะเดียวกันได้เตรียมรถจำหน่ายสินค้าธงฟ้าเคลื่อนที่ (Mobile Unit) นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ไปจำหน่ายในพื้นที่ด้วย

ส่วนการเยียวยาภาคธุรกิจ ได้ออกมาตรการบรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยใน 19 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี หนองบัวลำภู ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี รวมถึงเขตประสบพิบัติภัยน้ำท่วมอื่นๆ เพิ่มเติม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.-31 ธ.ค. 2560 โดยมีมาตรการช่วยเหลือธุรกิจใน 4 แนวทางหลัก ดังนี้

1. ผ่อนผันการแจ้งบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ซึ่งตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กำหนดให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบหรือควรทราบถึง การสูญหายหรือเสียหายให้สามารถยื่นล่าช้าและสามารถใช้เป็นหลักฐานกรณีถูกเรียกตรวจบัญชีได้ ทั้งนี้ ธุรกิจสามารถแจ้งบัญชีและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) ได้ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th

2. ผ่อนผันการยื่นจดทะเบียนของนิติบุคคลที่ต้องยื่นจดทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้สามารถยื่นล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดได้

3. ผ่อนผันการยื่นงบการเงินประจำปี สำหรับธุรกิจที่มีหน้าที่ต้องยื่นงบฯ ต่อสำนักงานกลางบัญชี หรือสำนักงานบัญชีประจำท้องที่ในช่วงที่เกิดอุทกภัย โดยสามารถยื่นล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดได้

4. จัดตั้งศูนย์บริการรับจดทะเบียน ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอจดทะเบียนให้กับนิติบุคคลที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ใน 19 จังหวัด ที่ประสบอุทกภัยและจังหวัดที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเพิ่มเติม

จ.อยุธยาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวม 9 อำเภอ 126 ตำบล 756 หมู่บ้าน 55,851 ครัวเรือน มีพื้นที่การเกษตรเสียหาย 4,305 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว ประมาณ 2,101 ไร่ นอกนั้นเป็นพื้นที่สวนและอื่นๆ ส่วน อ.บางบาล ได้รับผลกระทบรวม 16 ตำบล 102 หมู่บ้าน 8,973 ครัวเรือน

ทั้งนี้ จังหวัดให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น เช่น เครื่องสูบน้ำ สุขาเคลื่อนที่ เต็นต์ กระสอบทราย อาหาร น้ำดื่ม ยาสามัญประจำบ้าน ซึ่งกำชับพาณิชย์จังหวัดอยุธยา ให้ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าอย่าให้เกิดการกักตุน หรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า และจัดแผนให้ความช่วยเหลือหลังน้ำลด เช่น จัดธงฟ้าราคาประหยัด จัดรถจำหน่ายสินค้าธงฟ้าเคลื่อนที่ เข้าไปในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ