1 พ.ย. รถเมล์ ขสมก.พร้อมให้บริการผู้โดยสารถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.)จะนำระบบ E – Ticket มาใช้บนรถโดยสารธรรมดาเพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
เป็นต้นไป โดยในระยะแรกจะให้บริการ จำนวน 600 คันก่อน และจะทยอยเปิดให้บริการจนครบ 800 คัน ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลัง ได้กำหนดให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ที่ไปลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยและผ่านคุณสมบัติ ไปรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เพื่อนำบัตรไปใช้สิทธิ์ตามวงเงินที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางของ ขสมก.และรถไฟฟ้า มีวงเงิน 500 บาทต่อเดือน ขสมก.ได้เตรียมความพร้อมให้บริการรถโดยสารธรรมดา เพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 800 คัน โดยรถโดยสารที่รองรับการให้บริการจะมีสติ๊กเกอร์สีเขียวข้อความ “รถคันนี้รองรับระบบ E-Ticket และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ติดบริเวณกระจกด้านหน้า – หลังรถโดยสาร และบริเวณประตูทางขึ้น  โดยแบ่งการให้บริการเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1.รถโดยสารธรรมดาที่ติดตั้งเครื่องอ่านบัตร จำนวน 100 คัน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถขึ้น-ลงรถได้ทั้ง 2 ประตู และต้องนำบัตรมาแตะที่เครื่องอ่านบัตร ซึ่งติดตั้งอยู่ที่ประตูรถทั้ง 2 ข้าง โดยจะต้องแตะบัตรทั้งขณะขึ้นและลงรถ เพื่อให้เครื่องอ่านบัตรหักค่าโดยสารจากวงเงินในบัตร

2.รถโดยสารธรรมดาที่มีพนักงานเก็บค่าโดยสารให้บริการสมาร์ทโฟน จำนวน 250 คัน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถขึ้น-ลงรถได้ทั้ง 2 ประตู และต้องนำบัตรมาแตะที่สมาร์ทโฟนของพนักงานเก็บ
ค่าโดยสารเพียงครั้งเดียว แทนการแตะที่เครื่องอ่านบัตร เพื่อให้สมาร์ทโฟนหักค่าโดยสารจากวงเงินในบัตร

3.ส่วนที่เหลืออีก 450 คัน ขสมก.จะให้พนักงานเก็บค่าโดยสารบันทึกหลักฐาน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้บริการรถโดยสาร โดยผู้ถือบัตรฯจะต้องแสดงบัตรฯต่อพนักงานเก็บค่าโดยสารตอนใช้บริการ

ขสมก.ได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการให้บริการระบบ E-Ticket ดังนี้

1.ดำเนินโครงการฝึกอบรมเรื่องการใช้งานระบบ E-Ticket ให้กับพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร นายตรวจและพนักงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5,000 คน เพื่อให้พนักงานมีทักษะความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ E-Ticket ตลอดจนรับทราบบทบาทหน้าที่ในการให้บริการประชาชน และสามารถแนะนำขั้นตอนการใช้งานระบบ E-Ticket ให้กับประชาชนผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง

2.จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษ นายตรวจและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อยู่ประจำจุดบริเวณที่มีประชาชนผู้ใช้บริการหนาแน่น เช่น ป้ายรถโดยสารบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทั้ง 4 ด้าน หน้ากองสลากเดิม และบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร เพื่อแนะนำขั้นตอนการใช้งานระบบ E-Ticket พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ