พณ.เลื่อนบังคับใช้ประกาศ”ควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง”อีก1ปี

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์(พณ.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้อนุมัติในหลักการให้เลื่อนการบังคับใช้ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. … ออกไปจากเดิมวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นวันที่ 1 มกราคม 2562 เนื่องจากกรมฯ ต้องมีการพัฒนาระบบ ไอที เพื่อรองรับการการปฏิบัติงาน และต้องมีการปรับปรุงฐานข้อมูลบัญชีเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (DUI) ให้เป็นปัจจุบัน

“การเลื่อนกำหนดใช้บังคับประกาศฯ เป็นโอกาสดีให้หน่วยงานและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง มีเวลาเตรียมพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการภายใต้ประกาศฯอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติ เมื่อประกาศฯ มีผลบังคับใช้” นายวันชัย กล่าว และว่า ระหว่างนี้ กรมฯ จะมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบไอที เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในการอนุญาตส่งออกให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ ที่มีระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD) ภายในองค์กรอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการส่งออก และเตรียมปรับปรุงฐานข้อมูลบัญชีสินค้าที่ใช้ได้สองทาง ให้เป็นปัจจุบัน จากที่มีสินค้ารวม 3,557 รายการ

นอกจากนี้ กรมฯ อยู่ระหว่างยกร่าง พ.ร.บ. การควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ….หรือ พ.ร.บ.TCWMD  เพื่อให้ไทยมีกฎหมายเฉพาะในการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทางได้ครบถ้วน ตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่กำหนดให้ประเทศสมาชิก รวมทั้งไทย ต้องมีมาตรการภายในประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ขยายของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งขณะนี้ร่างพ.ร.บ.ฯ ได้ผ่านการพิจารณาตรวจร่างจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องถึงวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้

ทั้งนี้ กฎหมายฉบับนี้ จะช่วยแก้ไขปัญหาในการควบคุมดูแลสินค้าที่ใช้ได้สองทางทำได้ดีขึ้น เพราะประกาศฯ ฉบับเดิมที่กรมฯ มีอยู่ สามารถควบคุมได้เฉพาะการส่งออกเท่านั้น ไม่ครอบคลุมการส่งกลับ การผ่านแดน การถ่ายลำ การเป็นคนกลาง และการดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายWMD รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี แต่กฎหมายที่กำลังยกร่างอยู่นี้ จะปิดช่องทางที่มีอยู่ทั้งหมด เมื่อไทยมีกฎหมายใช้จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำการค้ากับไทยได้เพิ่มขึ้น