พาณิชย์เลื่อนบังคับใช้ประกาศที่จะนำมาใช้ควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง ออกไป 1 ปี

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติในหลักการให้เลื่อนการบังคับใช้ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. … ออกไปจากเดิมวันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นวันที่ 1 ม.ค. 2562 หรืออีก 1 ปี เนื่องจากกรมต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) เพื่อรองรับการการปฏิบัติงาน และต้องมีการปรับปรุงฐานข้อมูลบัญชีเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (DUI) ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะใช้โอกาสนี้ในการให้หน่วยงานและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง จะได้มีเวลาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการภายใต้ประกาศฯ

ทั้งนี้ ในระหว่างนี้ กรมจะมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบไอทีเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในการอนุญาตส่งออกให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ ที่มีระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD) ภายในองค์กรอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการส่งออก และเตรียมที่จะปรับปรุงฐานข้อมูลบัญชีสินค้าที่ใช้ได้สองทางให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันมีรายการสินค้ารวม 3,557 รายการ

นายวันชัยกล่าวว่า ขณะนี้กรมยังอยู่ระหว่างการยกร่าง พ.ร.บ. การควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. … (พ.ร.บ.TCWMD) เพื่อให้ไทยมีกฎหมายเฉพาะในการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทางได้อย่างครบถ้วนตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่กำหนดให้ประเทศสมาชิก รวมทั้งไทย ต้องมีมาตรการภายในประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ขยายของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งขณะนี้ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาตรวจร่างจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น โดยผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถแสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 10 พ.ย. 2560 นี้

หากผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า โทร 0-2547-4735 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 หรือเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th