พระโกศ ทรงพระบรมอัฐิ ทำจากทองคำลงยา ประดับเพชรประดับ 5,368 เม็ด บรรจุเป็น 6 โกศ

เวลา 08.43 น. วันที่ 27 ต.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินทรงเก็บพระบรมอัฐิ โดยหลังพระสงฆ์สลับปกรณ์ครบ 9 รูปเจ้าพนักงานภูษามาลา เปิดผ้าเยียรบับคลุมพระบรมอัฐิออก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเก็บพระบรมอัฐิ จุ่มลงในขันพระสุคนธ์ในทองคำลงยา แล้วทรงวางในพระโกศทองคำลงยาประดับเพชร จำนวน 6 พระโกศ โดยพระโกศ สำหรับเก็บพระบรมอัฐิมี 3 รูปแบบ คือ พระโกศทรงพระบรมอัฐิที่จะนำไปประดิษฐานบนพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระโกศทรงพระบรมอัฐิ ที่จะถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

สำหรับพระโกศ ทรงพระบรมอัฐิ ที่จะนำไป ประดิษฐานบนพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ถือเป็นครั้งแรก ที่สร้างพระโกศทองคำลงยาทรง 9 เหลี่ยม ตลอดทั้งองค์ เว้นส่วนยอด ประดับเพชรเจียรนัยสีขาว รวมทั้งสิ้น 5,368 เม็ด ฝาพระโกศเป็นทรงมงกุฏเกี้ยวมาลัยทอง ส่วนยอดเป็นพุ่มข้าวบินและสุวรรณฉัตร เครื่องประดับพระโกศได้แก่ ดอกไม้เอว ดอกไม้ไหว เฟืองอุบะ และดอกไม้ทิพย์ ทำจากเงินบริสุทธิ์ ประดับรัตนชาติ ส่วนยาสีที่ใช้ได้แก่ สีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำพระชนมวาร สีแดง เป็นสีแห่งพลังความเข้มแข็ง และการหลอมรวมดวงใจคนในชาติ และสีเขียวคือความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ของประเทศด้วยพระเมตตาบารมีของพระองค์

พระโกศ ทรงพระบรมอัฐิ ที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นพระโกศทองคำลงยาประดับพลอยทรง 8 เหลี่ยม ปากผาย ส่วนฝาพระโกศเป็นยอดมหามงกุฏ 8 เหลี่ยมเช่นเดียวกัน

พระโกศ ทรงพระบรมอัฐิ ที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระโกศทองคำลงยาประดับพลอย 8 เหลี่ยม

สำหรับการเก็บพระบรมอัฐิ จะเลือกเก็บแต่ละส่วนของพระสรีระอย่างเล็กน้อย ซึ่งจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ ที่ได้พระบรมราชานุญาต ขึ้นรับพระราชทาน พระบรมอัฐิไปบูชา