ม.พะเยา ปลื้มนิสิตแห่เรียนแพทย์แผนจีนพุ่ง ลุยเปิดคลินิกหมอจีนในโรงพยาบาล

นายอุดม จันทรารักษ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) เปิดเผยว่า หลังม มพ.เปิดหลักสูตรแพทย์แผนจีนเมื่อ ปี 2557 โดยลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกวางโจว และมหาวิทยาลัยกวางซี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนจีนเป็นอันดับต้นๆ ขอสาธารณรัฐประชาชนจีน หลักสูตรได้รับความสนใจอย่างมาก โดยมีจำนวนนิสิตในหลักสูตรแพทย์แผนจีนเพิ่มมากขึ้นทุกปี แสดงให้เห็นว่าแพทย์ทางเลือกได้รับความสนใจมากขึ้น

ดังนั้น มพ.จึงเปิดคลินิกแพทย์แผนจีนขึ้นในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย โดยรวมศาสตร์การรักษา 3 สาขาเข้าไว้ด้วยกัน ประกอบด้วย การรักษาแบบแพทย์ตะวันตก แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน โดยเฉพาะแพทย์แผนจีนได้รับความนิยมจากประชาชนมากขึ้น ทั้งนี้ การรวมศาสตร์การรักษาทั้ง 3 สาขาเข้าไว้ด้วยกัน นิสิต มพ.จะมีโอกาสได้เรียนรู้ร่วมกัน และบูรณาการไปด้วยกันในศาสตร์ทั้ง 3 สาขา อันจะเกิดการผสมผสานความรู้ในตัวนิสิตได้ง่ายขึ้น

“อนาคตถ้าแพทย์แผนจีนได้ร่วมพัฒนากับแผนตะวันตก รวมถึง แพทย์แผนไทย ทั้งเรื่องของสมุนไพรไทย วิธีการรักษาดูแลรักษาสุขภาพก็รวมอยู่ด้วยกัน เราจะค่อยๆ พัฒนาให้เป็นโมเดลสำหรับพื้นที่อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแพทย์ทางเลือกมากขึ้น เฉพาะที่โรงพยาบาลของ มพ.ประชาชนนิยมมารักษาแพทย์แผนจีนไม่น้อย อย่างไรก็ตาม แพทย์แผนจีนจะสอนให้คนทั่วไปได้รู้จักรักษาร่างกาย และรักษาตัวเองได้ แต่หากเป็นโรคเฉียบพลันก็ต้องเป็นการรักษาทางศาสตร์ตะวันตกซึ่งจะทำได้เร็วกว่า และมากกว่า” นายอุดมกล่าว

นายอุดมกล่าวอีกว่า การเปิดหลักสูตรแพทย์แผนจีนของ มพ.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่มุ่งส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์ แข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสม ทั้งการผลิต และการกระจายบุคลากร ดังนั้น การผลิตแพทย์แผนจีนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

counter