จูงใจชาวนาเก็บข้าวยุ้งฉาง เป้าพยุงราคาหอมมะลิ

น.ส.วิบูลย์รักษ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ภายใน 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอ ครม.เห็นชอบการปรับรูปแบบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2559/60 เพื่อรองรับปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่รอบแรก ที่คาดว่าจะมีมากกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม 22 ล้านตัน เป็น 23.55 ล้านตัน เพิ่มแรงจูงใจในการดูดซับผลผลิตข้าวเปลือก และรักษาระดับราคาข้าวไม่ให้ลดต่ำลงอีก

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) ได้อนุมัติมาตรการแล้ว 2 ส่วน คือมาตรการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โครงการสนับสนุนให้เกษตรกรเก็บข้าวในยุ้งฉาง ปริมาณ 2 ล้านตัน โดยจะปรับรูปแบบการจ่ายเงินจากเดิมจ่ายเงินเมื่อมีการระบายออก ในระยะเวลาที่กำหนด 1,500 บาทต่อตันสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยเป็นการจ่ายทันที 1,000 บาทต่อตัน ส่วนอีก 500 บาทจ่ายเมื่อมีการระบายข้าวออกไป ถือเป็นแรงจูงใจและเกษตรกรได้มีสภาพคล่องในกระเป๋าเพิ่มขึ้น

ส่วนที่ 2 จะเป็นมาตรการของกระทรวงพาณิชย์เอง คือโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวและโรงสีรับซื้อข้าวเปลือก และเก็บสต๊อกไว้ มีเป้าหมาย 8 ล้านตัน โดยชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก อัตรา 3% หากเก็บสต๊อกเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน และจูงใจเพิ่มเติมหากเก็บสต๊อกไว้นาน 4-6 เดือน จะชดเชยดอกเบี้ยเพิ่มเป็นอัตรา 4% ซึ่งต้องใช้เงินเพิ่มอีก 360 ล้านบาท จากเดิมขอไว้ 940 ล้านบาท พร้อมกับมาตรการให้สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรในการรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม เป้าหมายอีก 2.5 ล้านตัน

“มาตราการทั้งหมดจะมีการดูดซับผลผลิตข้าวเปลือกรวม 12-13 ล้านตัน เชื่อว่าจะช่วยพยุงราคาข้าวไม่ให้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยขณะนี้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 12,900 บาท และข้าวขาวตันละ 8,000-9,000 บาท” น.ส.วิบูลย์ลักษณ์กล่าว