สน.คันนายาว ร่วมกับปชช. น้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติใช้ พัฒนาพื้นที่ 5 ไร่ สู่แหล่งกิจกรรม เผยสถิติคดีลดลง!

พ.ต.อ. สิงค์ กล่าวว่า ได้นำศาสตร์ของพระราชามาใช้ โดยขอพื้นที่ภาคเอกชนบริเวณด้านหลังสน.คันนายาว 5 ไร่ มาทำสนามฟุตบอลและเวทีการแสดงให้สามารถเล่นดนตรีได้ โดยให้ประชาชนมาใช้ในกิจกรรมเล่นดนตรีต่อต้านยาเสพติดเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมถึงสร้างศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งจัดตั้งกลุ่มเครดิต ยูเนี่ยนประชารัฐคันนายาวร่วมใจ สร้างเครือข่ายอาสาตำรวจบ้าน

พ.ต.อ. สิงห์ กล่าวต่อว่า โดยนำหลักศาสตร์ของพระราชามาปฏิบัติทั้ง 5 ด้าน คือ 1. มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่โดยร่วมมือกับ กศน. คันนายาว จัดการเรียนการสอนด้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ตำรวจและประชาชนมาปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อนำผลผลิตมาประกอบอาหาร 2.มีการตั้งกลุ่มสหกรณ์โดยใช้ชื่อว่ากลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประชารัฐคันนายาวร่วมใจ โดยให้ตำรวจและประชาชนเป็นสมาชิกเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบซึ่งอยู่ระหว่างการขอจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ในอนาคตปัจจุบันมีทุนเรือนหุ้น 1,300,000 บาท

3. มีด้านการดนตรี ได้จัดสร้างเวทีเพื่อให้เยาวชนและประชาชนมาเล่นดนตรีแสดงความสามารถ 4. มีด้านการกีฬาสน.คันนายาวได้สร้างสนามฟุตบอล เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตำรวจและประชาชน และ 5. มีด้านจิตอาสาได้จัดตั้งอาสาสมัครตำรวจบ้านซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกตำรวจบ้านทั้งหมด 575 คน ครอบคลุมทุกพื้นที่ 54 ตารางกิโลเมตรในพื้นที่รับผิดชอบของสน.คันนายาว มาช่วยเหลือตำรวจในการป้องกันอาชญากรรมภายในพื้นที่

พ.ต.อ. สิงห์ กล่าวต่อว่า จากฐานข้อมูลสถิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ตลอด 1 ปีของสน.คันนายาว พบมีสถิติคดีต่างๆ ลดลงในทุกมิติอย่างเห็นได้ชัดประชาชนลดความหวาดระแวงและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงเป็นโอกาสดีที่สน.คันนายาวได้นำศาสตร์ของพระราชาทั้ง 5 ด้านมาปฏิบัติ และใช้อย่างได้ผลและจะใช้ต่อไปดังพระบรมราโชวาท “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์