สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจ ในหลวง ร.9 (คลิป)

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทรงรับรู้ด้วยพระราชหฤทัยถึงพลังความรัก ความศรัทธาเทิดทูนของปวงประชาชนชาวไทย จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ขึ้น

โดยแบ่งเป็น 8 งาน ซึ่งปฏิบัติงานในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 18-31 ต.ค. 2560 ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกจะได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์และแสดงออกซึ่งพลังความรักอันประเสริฐและพลังแห่งความจงรักภักดี เพื่อร่วมพลังกายใจให้งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญวีดิทัศน์ ความยาว 6.27 นาที ไปเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ วีดิทัศน์นี้ได้เผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จฯ ด้วย รวมถึงภาพการทำกิจกรรมจิตอาสาของหน่วยพระราชทานกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งมีการอธิบายถึงการทำหน้าที่ของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ทั้ง 8 ประเภท พร้อมเชิญชวนให้จิตอาสาเฉพาะกิจฯ พร้อมใจกันปฏิบัติหน้าที่ เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีเป็นครั้งสุดท้ายต่อพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย