ออมสินจัดให้หมื่นล้าน ปล่อยสินเชื่อคนแก่ ใช้บ้านเป็นหลักทรัพย์ขอกู้-รับเงินใช้บั้นปลาย

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารเปิดตัวโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (รีเวิร์ส มอร์เกจ) แล้ว โดยผู้สูงอายุอายุ 60-80 ปี ที่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองและปลอดภาระหนี้ สามารถนำที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักทรัพย์ในการขอสินเชื่อ เพื่อนำไปใช้ดำรงชีวิตประจำวันหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในยามบั้นปลายได้ เบื้องต้นธนาคารออมสินได้เตรียมวงเงินสำหรับปล่อยกู้ไว้ 10,000 ล้านบาท

“สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เหมาะกับการนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ซึ่งธนาคารฯ ให้วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งรวมไปกับเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ค่าจดจำนอง สำหรับดอกเบี้ยจะคิดเอ็มอาร์อาร์ลบ 1% ต่อปี จากปัจจุบันเอ็มอาร์อาร์อยู่ที่ 7% แต่ผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติช่วงเปิดตัวนี้จนถึง 31 มี.ค. 2561 จะได้สิทธิพิเศษดอกเบี้ย 0% ใน 2 ปีแรก พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการ”

ทั้งนี้ ธนาคารฯ จะเริ่มต้นโครงการด้วยการปล่อยกู้เขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ส่วนภูมิภาคจะเปิดให้บริการเขตอำเภอเมืองก่อนเพื่อให้สะดวกต่อการประเมินผล ติดตามผล ก่อนจะทยอยขยายให้กู้ได้ทั่วประเทศต่อไป

สำหรับคุณสมบัติผู้กู้นั้น จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี กู้ร่วมได้เฉพาะกับคู่สมรสตามกฎหมายที่มีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันร่วมกัน โดยผู้กู้จะต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หลักประกันต้องเป็นที่อยู่อาศัยหลักของผู้กู้ และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้รับเงินกู้ กรณีใช้ที่ดินพร้อมอาคารให้กู้ได้ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ แต่หากใช้ห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกิน 60% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ราคาประเมินไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายเงินกู้ ธนาคารฯ จะจ่ายเงินกู้ให้ผู้กู้เป็นรายเดือน นำเข้าบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้ ระยะเวลาจ่ายเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 25 ปี แต่รวมระยะเวลาจ่ายเงินกู้กับอายุของผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 85 ปี เมื่อครบระยะเวลากู้ตามสัญญาแล้ว ผู้กู้สามารถชำระหนี้ปิดบัญชี หรือสามารถกู้เงินเพิ่มเติมได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด หากไม่กู้เพิ่มเติมหรือปิดบัญชี ผู้กู้สามารถอาศัยอยู่ในบ้านต่อไปได้จนกว่าผู้กู้จะเสียชีวิต

กรณีผู้กู้เสียชีวิต ธนาคารฯ จะให้สิทธิ์ทายาทชำระหนี้ปิดบัญชี หากทายาทไม่ปิดบัญชี ธนาคารฯ จะขายหลักประกันเพื่อชำระหนี้ปิดบัญชี หากชำระหนี้ไม่พอแต่สามารถชำระต้นได้ ให้ถือว่าเป็นการชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยไม่ต้องดำเนินการ สืบทรัพย์อื่นของลูกหนี้ต่อไป

นายชาติชายกล่าวว่า สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เป็นสินเชื่อรูปแบบใหม่สำหรับประเทศไทย เงื่อนไขหลักเกณฑ์ไม่เหมือนกับเงินกู้ทั่วไป ธนาคารฯ จึงต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเงินกู้ประเภทนี้ โดยได้กำหนดให้ผู้กู้ คู่สมรส ทายาทของผู้กู้ ต้องได้รับคำแนะนำเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สินเชื่อประเภทนี้อย่างชัดเจนก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งลงนามในแบบฟอร์มการได้รับคำปรึกษาสินเชื่อทุกคนด้วย

“การจัดทำสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุได้จัดทำขึ้นตามมติ ครม.เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ธนาคารออมสินร่วมดำเนินการเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระหนี้ สามารถมีรายได้ในการดำรงชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดภาระทางการคลังของรัฐบาลในระยะยาว”

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ธนาคารออมสินได้เปิดตัว ธนาคารผู้สูงวัย ไปเมื่อต้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้ว อาทิ เงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท ได้รับดอกเบี้ย 1% ต่อปี สูงกว่าปกติ 0.5% ซึ่งถึงปัจจุบันมีผู้ฝากแล้ว 12,475 ราย เป็นเงิน 787.92 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย ผู้กู้อายุ 60-70 ปี วงเงินกู้ 200,000 บาท ดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน ซึ่งปัจจุบันมีผู้กู้ 961 ราย เป็นเงิน 74.34 ล้านบาท

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์