เผยปล่อยปละสัตว์เลี้ยงไปกัดชาวบ้าน-เจอคุก 1 เดือน เอาหมาไปทิ้งเจอปรับ 4 หมื่น!

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 ต.ค. สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) นำโดย ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล นิติกรสมาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบ้านโป่ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดูแลเลี้ยงดูสุนัขจรจัดเกือบ 200 ตัว ในบริเวณวัดโพธิโสภาราม ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยพระครูเมตตานุศาสก์ เจ้าคณะตำบลคุ้งพยอมบ้านม่วง เจ้าอาวาสวัดโพธิโสภาราม ต้องแบกรับภาระการเลี้ยงดูสุนัขจรจัด ซึ่งเกิดจากการนำสัตว์มาปล่อยในบริเวณวัด

ดร.สาธิต เปิดเผยว่า การปล่อยหรือการละทิ้งสัตว์นั้น มีแนวโน้มสูงขึ้นจากสถิติในปี 2559 พบว่า จำนวนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของทั้งประเทศมีมากกว่า 8 แสนตัว แต่การควบคุมประชากรด้วยวิธีทำหมันได้เพียงร้อยละ 10 ของจำนวนทั้งหมด นำมาสู่การร้องเรียนในปัญหาการสร้างความเดือดร้อนรำคาญเฉพาะสุนัขในกรุงเทพมหานคร ทางสมาคมฯ จึงได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือในด้านการจัดสวัสดิภาพที่เหมาะสม โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ร่วมดำเนินงานแบบบูรณาการ การให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ และรณรงค์การหยุดทิ้งสัตว์ ซึ่งมีความผิดตามพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มาตรา 23 ประกอบมาตรา 32 ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท รวมทั้งผู้ที่ปล่อยปละละเลยให้สัตว์ที่มีความดุร้ายทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามอาญา มาตรา 377 ดร.สาธิต กล่าวว่า ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดสวัสดิภาพสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรออกกฎหมายรองให้ครบถ้วน เช่น การจัดสวัสดิภาพสัตว์ การขนส่งสัตว์ การแสดงสัตว์ และบังคับกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่ออำนวยความยุติธรรมและเพื่อประโยชน์สุขของสังคม เป็นต้น ควรมีมาตรการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวและการติดตามสัตว์ในครอบครองแสดงความเป็นเจ้าของอย่างเปิดเผย และมีการส่งเสริมการเลี้ยงให้ถูกต้อง ถูกวิธี และถูกสถานที่ มีการจัดทำฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการทำหมันสุนัขและแมวอย่างถูกต้องถูกวิธีตามหลักมาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ จัดทำเป็นวาระแห่งชาติ และการสร้างเครือข่าย เพื่อให้เกิดกระบวนการร่วมแก้ปัญหาเชิงบูรณาการอย่างสันติวิธี โดยเฉพาะชุมชนและท้องถิ่นควรต้องเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง

“การเลี้ยงสัตว์ เป็นสิทธิที่กฎหมายรับรองคุ้มครองให้ แต่ผู้เลี้ยงก็ยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมมีบทกำหนดโทษ การกระทำหรือการเลี้ยงดูต่อสัตว์จะต้องไม่กระทบหรือละเมิดสิทธิสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อื่นเช่นกัน” ดร.สาธิต กล่าว