กระทรวงท่องเที่ยวฯ ตั้งศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อม รองรับนักท่องเที่ยวช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน จัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ศอร.ทท.) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลและประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และนักท่องเที่ยว โดยมีอาสาสมัครจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ประจำศูนย์อำนวยการร่วมฯ ระหว่างวันที่ 6-29 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก

นายพงษ์ภาณุ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังจัดทำแผนรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงงานพระราชพิธี โดยจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย และจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาบริเวณงานพระราชพิธี จำนวนห้องพักบริเวณโดยรอบและบริเวณใกล้เคียง ข้อมูลการเดินทาง ทั้งทางรถ ทางเรือ และแผนที่การจราจร รวมทั้งข้อแนะนำและการปฏิบัติตัวสำหรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งยังประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวง http://www.mots.go.th/king_r9/index_king_r9.php

จัดเจ้าหน้าที่สายด่วนของทุกหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ 1672 ททท. 1155 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และ 0 2401 1111 กรมการท่องเที่ยว จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับนักท่องเที่ยว โดยแจกให้โรงแรมหรือที่พักบริเวณที่จัดงานพระราชพิธี บริเวณใกล้เคียง จุดตรวจคนเข้าเมือง โดยแผ่นป้ายจะมีข้อความประชาสัมพันธ์พร้อมคิวอาร์โค้ด เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถสแกนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารได้ทันที และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของกระทรวงทั่วประเทศ พร้อมขอความร่วมมือจากบริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ทั้งในและต่างประเทศประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว