คลังแจงแวตยัง 7% เท่าเดิม ตัวเลขในราชกิจจาฯ แค่ภาษากม.

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์

วันนี้ (3 ต.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ. 2560”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 65/2559 เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559
มาตรา 4 ให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตรา ดังต่อไปนี้

(1) ร้อยละหกจุดสาม สําหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนําเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิด ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
(2) ร้อยละเก้า สําหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนําเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิด ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ด้านนายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า การประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่ประกาศ 6.3% นั้นยังไม่รวมภาษีท้องถิ่นอีก 10% ของ 7% หรือคิดเป็น 0.7% ดังนั้นเมื่อรวม 2 ตัวนี้ แวตเท่ากับ 7% เหมือนในปัจจุบัน โดยประกาศดังกล่าวเป็นการคงอัตราแวต 7% ออกไปอีก 1 ปี จากวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 30 กันยายน 2561 ส่วนวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นั้นอัตราแวตจะเป็นเท่าใดคงขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาล แต่ที่ผ่านมาอัตราแวตในไทยคงระดับ 7% มานานหลายสิบปี และหลายรัฐบาลต่ออายุแวต 7% มาโดยตลอด

“ในประกาศราชกิจจานุเบกษานั้นเป็นภาษากฎหมาย ถ้าคนไปอ่านแค่ตรงนั้นจะตีความผิดๆ และทุกครั้งที่มีการประกาศเรื่องคงแวต 7% เข้าใจกันผิดมาตลอด ทั้งๆ ที่ใช้ภาษาแบบเดิมทุกครั้ง ดังนั้นอยากให้ฟังจากรัฐบาล หรือฝ่ายนโยบาย โดยก่อนหน้านี้ ครม.รัฐบาลชุดนี้มีมติให้คงแวต 7% ซึ่งการประกาศในราชกิจจาฯ เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเท่านั้น” นายประสงค์ กล่าว

นายประสงค์ กล่าวว่า ตามกฎหมายแวตต้องอยู่ในระดับ 10% หมายถึงตัวเนื้อภาษีเก็บเข้าสรรพากร 9% และต้องส่งเข้าท้องถิ่น 1% ดังนั้นเมื่อมีการคงแวต 7% ต้องประกาศลดอัตราแวตลงเหลือ 6.3% ถ้ารวมภาษีท้องถิ่นอีก 0.7% เท่ากับ 7% พอดี ดังนั้นอย่าไปตกใจว่าแวตจะขึ้น 9% (รวมภาษีท้องถิ่นอีก 1% เป็น 10%) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพราะเป็นภาษากฎหมายเท่านั้นโดยที่ผ่านมาหลายรัฐบาลมีมติต่ออายุแวตมาตลอด

คลิกอ่าน