กรมสุขภาพจิตรับงบกว่า 3 พันล้าน หวังใช้ดูแลสภาพจิตใจประชาชน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม น.ต.นพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์   อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2561  ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป  กรมสุขภาพจิตได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตวงเงิน 3,158 ล้านบาทเศษซึ่งใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2560 เน้นการบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ ในการประเมินผลการทำงานจะเน้นที่ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงของประชาชนผู้รับบริการ   ซึ่งในส่วนของการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย  ได้ให้โรงพยาบาลจิตเวชทั้งเด็กและวัยรุ่น และผู้ใหญ่ ซึ่งมี 19 แห่งทั่วประเทศ รักษาผู้ป่วยโรคจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนทุกโรคอย่างมืออาชีพ เนื่องจากเป็นบริการเฉพาะทางเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชภายในเขตสุขภาพ  พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคจิตเวช

น.ต.นพ.บุญเรือง  กล่าวว่า ในส่วนของการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย ได้ให้ศูนย์สุขภาพจิต ซึ่งมี 13 ศูนย์ ศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่เขตสุขภาพ  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดสอดคล้องกับบริบทวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่  และบูรณาการงานสุขภาพจิตในอำเภอจัดการสุขภาพ  ซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธานและมีสาธารณสุขอำเภอเป็นเลขานุการ    พร้อมทั้งพัฒนาเครือข่ายการทำงานสุขภาพจิตในชุมชน    โดยจะมีการพัฒนาศักยภาพอสม.ให้เป็นอสม.เชี่ยวชาญสุขภาพจิตชุมชนเพิ่มขึ้น  ซึ่งในปี 2560 มีแล้วว่า1,000 คน จะเพิ่มอสม.เชี่ยวชาญฯให้ได้ 1 คน ต่อ 1 หมู่บ้าน  และเพิ่มองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วย  ซึ่ งที่ผ่านมาอบรมแล้วกว่า 600 คน  โดยกรมสุขภาพจิตจะดำเนินการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตจากทุก 5 ปี เป็นทุก 2 ปี  เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง