ธ.ก.ส.เร่งจ่ายเงินชาวนาไร่ละ 1 พันบาท

ธ.ก.ส.เร่งจ่ายเงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 นำร่องจ่ายแล้ว 2 จังหวัด พิจิตรและขอนแก่น

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่ ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.– 31 ต.ค. 2559 และภาคใต้ไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค. 2559 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

การจ่ายเงินในครั้งนี้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ ประกอบไปด้วย 1.ประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ แก่คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร นายอำเภอ และพนักงาน ธ.ก.ส. 2.ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการฯ ให้แก่ คณะกรรมการฯ ระดับหมู่บ้าน/แขวง/เทศบาล 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ 4.เกษตรกรลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ 5.ปิดประกาศข้อมูลผู้แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ 6. ประชุมประชาคมเพื่อยืนยันและรับรองสิทธิ์ 7.คณะกรรมการระดับอำเภอ/เขต ตรวจสอบข้อมูล 8.ธ.ก.ส. สาขา บันทึกข้อมูล 9.ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ ประมวลผล และ 10.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรและรายงานผล โดยกระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 15-20 วัน

นายลักษณ์กล่าวว่า ปัจจุบันมีสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ และได้จ่ายเงินให้กับเกษตรกรไปแล้ว คือ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพิจิตร จ่ายเงินให้กับชาวนาไปแล้ว 343 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 3.2 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่นที่พร้อมจ่ายในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 อีกจำนวน 1,530 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 11.7 ล้านบาท สำหรับจังหวัดอื่น ๆ ก็จะได้ดำเนินการทยอยจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559 เป็นต้นไป คาดว่าจะจ่ายเงินให้ชาวนาได้ครบถ้วนปลายเดือนตุลาคม 2559 ยกเว้นภาคใต้ที่เริ่มฤดูการทำนาช้ากว่าภาคอื่นๆ

“หากเกษตรกรท่านใดยังไม่มีรายชื่อในแบบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตามที่ติดประกาศไว้ขอให้ไปขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 กับเกษตรอำเภอก่อน เพราะการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ได้นำรายชื่อเกษตรกรตามมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 2557 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี 2557/58 มาใช้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการเพาะปลูกข้าวตามที่รับรองไว้ หากไม่ดำเนินการต้องคืนเงินที่ได้รับไว้ในโครงการฯ ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข” นายลักษณ์กล่าว