สรุปแล้ว! ’39 อาชีพสงวน’ ให้ต่างด้าวทำ 10 อาชีพ อีก 27 อาชีพของลูกจ้างไทย มี 2 อาชีพไม่ชัดเจน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่กระทรวงแรงงาน นายสมบัติ นิเวศน์รัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แถลงข่าวภายหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เรื่อง “การจัดทำกฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับการกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ” ว่าสำหรับเรื่อง 39 อาชีพที่ควรสงวนไว้ให้คนไทยทำต่อไปนั้น

ได้ข้อสรุปเบื้องต้น โดยให้ปลดล็อก 10 อาชีพให้แรงงานต่างด้าวทำได้ คือ 1. งานกรรมกร 2. งานกสิกรรม เลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญเฉพาะสาขา งานควบคุมฟาร์ม หรืองานกรรมกรในเรือประมงทางทะเล 3. งานก่ออิฐ ช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่น 4. งานขายของหน้าร้าน 5. งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย 6. งานทำที่นอนหรือผ้าห่มนวม 7. งานทำรองเท้า 8. งานทำหมวก 9. งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย และ 10. งานปั้นหรือทำเครื่องปั้นดินเผา ทั้งนี้ มีข้อแม้ว่าจะต้องเข้ามาทำงานเหล่านี้ในลักษณะของการเป็นลูกจ้างเท่านั้น ห้ามเป็นเจ้าของกิจการเองเด็ดขาด

นายสมบัติ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ มี 2 อาชีพที่ยังไม่ชัดเจนว่าให้ต่างด้าวหรือสงวนให้คนไทยทำ คือ 1. งานทำมีด และ 2. งานเสมียนหรือเลขานุการ นอกนั้นอีก 27 อาชีพสงวนให้คนไทยทำทั้งหมด คือ 1. งานแกะสลักไม้ 2. งานขับขี่ยานยนต์หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช่เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ 3. งานขายทอดตลาด 4. งานควบคุมตรวจสอบหรือให้บริการทางบัญชี 5. งานตัดผมงานดัดผมหรืองานเสริมสวย แต่ยกเว้นให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้ามาเป็นลูกจ้างในร้านได้ 6. งานทอผ้าด้วยมือ 7. งานทอเสื่อหรืองานทำเครื่องไม้ด้วยกก หวาย ปอ ฟาง หรือเยื่อไม้ไผ่ 8. งานทำกระดาษสาด้วยมือ 9. งานทำเครื่องเขิน 10. งานทำเครื่องดนตรีไทย 11. งานทำเครื่องถม 12. งานทำเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก 13. งานทำเครื่องลงหิน 14. งานทำตุ๊กตาไทย 15. งานทำบาตร 16. งานทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ 17. งานทำพระพุทธรูป 18. งานทำร่มกระดาษหรือผ้า 19. งานนายหน้าหรืองานตัวแทน ยกเว้นงานหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

20. งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวกับงานออกแบบและคำนวณจัดระบบวิจัยวางโครงการทดสอบควบคุมการก่อสร้างหรือให้คำแนะนำ ทั้งนี้ ไม่รวมงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ 21. งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบเขียนแบบประมาณราคาอำนวยการก่อสร้างหรือให้คำแนะนำ 22. งานมวนบุหรี่ด้วยมือ 23. งานมัคคุเทศก์หรืองานจัดนำเที่ยว 24. งานแรกขายสินค้า 25. งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ 26. งานสาวหรือบิดเกลียวไหมด้วยมือ และ 27. งานให้บริการทางกฎหมาย หรืออรรถคดี ยกเว้นงานปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ และงานว่าต่างแก้ต่างในชั้นอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่กฎหมายซึ่งบังคับใช้แก่ข้อพิพาทที่พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการนั้นมิใช่กฎหมายไทยหรือเป็นกรณีที่ไม่ต้องขอบังคับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นในราชอาณาจักรไทย

“ยังมีการเสนอให้กำหนดอาชีพสงวนเพิ่มเติมสำหรับคนไทย 3 อาชีพ คือ 1. อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย 2. อาชีพนวดแผนไทย โดยผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุว่า เป็นเรื่องเอกลักษณ์ไทย วิถีชีวิต หากให้คนต่างด้าวมาทำจะทำให้อัตลักษณ์และจริตของไทยที่อนุรักษ์ไว้เสียไป ดังนั้น สิ่งที่ต้องทำต่อไป คือการประกาศขอบเขตว่าควรอยู่ตรงไหน และ 3. อาชีพเจ้าของกิจการ” นายสมบัติ กล่าว

และจะสรุปผลการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อพิจารณาก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม พร้อมกับการแก้ไข พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวด้วย ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน