บขส. เร่งติดตั้งเครื่องรับบัตรสวัสดิการ จ่ายค่าตั๋ว 121 จุดทั่วประเทศ

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิในโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 นั้น ในส่วนของบขส. ได้ประสานธนาคารกรุงไทย ติดตั้งเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ ทั้ง 3 แห่ง (จตุจักร, เอกมัย,ถนนบรมราชชนนี) และที่ทำการสถานีเดินรถของ บขส. ทั่วประเทศ รวม 121 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองซื้อตั๋วโดยสารแก่ผู้ถือบัตรดังกล่าว

สำหรับเงื่อนไขของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการใช้สิทธิโดยสารรถของ บขส. มีดังนี้ 1. ยื่นบัตรแสดงตนในการซื้อตั๋วโดยสารและต้องเป็นผู้เดินทางเองเท่านั้น 2. สามารถซื้อตั๋วรถโดยสาร บขส. ภายในวงเงิน 500 บาทต่อเดือน กรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดเท่านั้น 3. สามารถเดินทางไปกับรถโดยสาร บขส. ได้ทุกมาตรฐาน ทุกเส้นทาง

4. สามารถใช้ร่วมกับสิทธิลดหย่อนอื่นๆ ได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด 5. เมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัท กำหนด 6. สามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร, เอกมัย, ถนนบรมราชชนนี) และที่ทำการสถานีเดินรถ บขส.ทั่วประเทศ จำนวน 121 จุด เท่านั้น

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์