ครม. ไฟเขียวเบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้ ไม่เกิน 15,000 บาท

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 19 ก.ย.2560 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพ โดยให้นำค่าใช้จ่ายสำหรับการประกันสุขภาพ ของผู้ที่มีเงินได้ มาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท เมื่อรวมค่าเบี้ยลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต และเงินได้ที่ฝากไว้กับธนาคาร จะต้องไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี

ทั้งนี้ จะต้องเป็นเบี้ยประกันสุขภาพที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 เป็นต้นไป โดยกระทรวงการคลังรายงานว่า มาตรการดังกล่าวส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐไม่มากนัก แต่จะช่วยลดภาระการจัดสรรงบประมาณของรัฐในด้านสุขภาพได้อีกทางหนึ่ง