เปิดตลาดน้ำเกษตรกาญจน์ เพิ่มช่องทางเกษตรกรพบผู้บริโภค หนุนเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ที่บริเวณริมน้ำสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นายบุญญะพัฒน์ จันทรอุไร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดน้ำเกษตรกาญจน์ โดยมี นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมชมงานฯ

ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจังหวัดกาญจนบุรี ในการจัดทำโครงการตลาดนัดเกษตรกร โดยได้มีการจัดจำหน่ายที่บริเวณด้านข้างศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ในทุกวันพุธ มีร้านค้ามาจำหน่ายจำนวน 41 ร้าน รายได้ 72,000 บาทต่อสัปดาห์ และเพื่อเป็นการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรจึงได้จัดตลาดน้ำเกษตรกาญจน์ขึ้น ทุกวันศุกร์ ที่บริเวณริมน้ำติดกับอาคารศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ภายในตลาดน้ำจะมีการจำหน่ายพืชผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ประมง ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์แปรรูป ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ OTOP  ซึ่งเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ OTOP มาจำหน่ายด้วยตนเอง

นายบุญญะพัฒน์ กล่าวว่า จังหวัดกาญจนบุรีมีนโยบายในการส่งเสริมเกษตรกร ทั้งการผลิต และช่องทางการจำหน่าย สำหรับตลาดน้ำเกษตรกาญจน์ นี้จะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการพบปะเกษตรกรด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรจากแหล่งโดยตรง รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีอีกแห่งหนึ่งได้