‘นิด้าโพล’ เผย ปชช. 60% เห็นด้วยขึ้นภาษีสุรา/ยาสูบ หวังช่วยลดจำนวนนักดูด-ดื่ม

Print

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หรือ นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 39.92% เห็นด้วยมาก ค่อนข้างเห็นด้วย 20.32% และ 8.56% ไม่ค่อยเห็นด้วย อีก 20.88% ไม่เห็นด้วยเลย นอกจากนี้ 10.32% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ โดยในจำนวนผู้ที่เห็นด้วยมากและค่อนข้างเห็นด้วย ให้เหตุผลว่า จะทำให้สามารถควบคุมได้อย่างเป็นระบบ จะได้ช่วยลดจำนวนคนดื่ม/สูบให้น้อยลง ไม่ดีต่อสุขภาพและผู้บริโภค อยากให้คนเลิกดื่ม/สูบ เด็กและเยาวชนจะได้ไม่มีกำลังเงินในการซื้อจะได้ลดจำนวนการผลิตลง เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น ฟุ่มเฟือย จะทำให้มีรายได้เข้ารัฐบาลมากขึ้นและรัฐบาลจะได้นำเงินส่วนนี้ไปพัฒนาประเทศต่อไป ส่วนผู้ที่ไม่ค่อยเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเลย ให้เหตผลว่าขึ้นภาษีแพงเกินไปซึ่งปกติก็ราคาแพงอยู่แล้ว ถ้าภาษีสุรา/ยาสูบเพิ่มขึ้น ภาษีสินค้าอื่นๆ ก็จะขึ้นตามไปด้วย ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ผู้บริโภคเดือดร้อน มีผลกระทบต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย สงสารร้านค้า ค้าขายยากขึ้น ขึ้นราคาอย่างไรก็ยังบริโภคเหมือนเดิมและต่อให้ปรับอย่างไรก็ซื้ออยู่ดี ไม่ได้ทำให้คนดื่ม/สูบ น้อยลง ประชาชนจะซื้อของหนีภาษีมากขึ้น เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

ทั้งนี้ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบจะสามารถช่วยลดจำนวนผู้บริโภค (ดื่มหรือสูบ)ได้หรือไม่นั้น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 45.20% ระบุว่า ไม่สามารถช่วยลดจำนวนผู้บริโภคได้เลย รองลงมา 27.92% เชื่อว่าสามารถช่วยลดจำนวนผู้บริโภคได้ค่อนข้างน้อย ส่วน 16.6% ระบุว่า สามารถช่วยลดจำนวนผู้บริโภคได้ค่อนข้างมาก และสามารถช่วยลดจำนวนผู้บริโภคได้มาก 8.08% อื่นๆ 0.24% ได้แก่ สามารถช่วยลดจำนวนผู้บริโภคได้ปานกลาง และ 1.92% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบ จะทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการ เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจกลางคืน และผู้บริโภค (ดื่มหรือสูบ) มากน้อยเพียงใดนั้นพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 12.80% ระบุว่า ทำให้เกิดผลกระทบมาก รองลงมา 18.80% ระบุว่า ทำให้เกิดผลกระทบค่อนข้างมาก อีก 27.52% ระบุว่า ทำให้เกิดผลกระทบค่อนข้างน้อย และ 34.40% ระบุว่า ไม่ทำให้เกิดผลกระทบเลย ระบุ อื่นๆ 0.72% ได้แก่ ทำให้เกิดผลกระทบปานกลาง และ 5.76% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ที่มา มติชนออนไลน์