คลังเผย 3 ช่องทางตรวจสอบสิทธิ์คนจน 15 ก.ย.-เปิดทางอุทธรณ์ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 2.7 ล้านราย

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้ลงทะเบียนในโครงการดังกล่าว สามารถตรวจสอบสิทธิ์การได้รับสวัสดิการของตัวเองได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ผ่าน 3 ช่องทาง ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบสามารถไปรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่หน่วยงาน/สาขาที่ได้ไปลงทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560

นายสมชัย กล่าวว่า ผู้ผ่านเกณฑ์มีทั้งหมด 11.4 ล้านคน จากผู้มาลงทะเบียน 14.1 ล้านคน พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 2.7 ล้านคน ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์จากการถือครองที่ดินเกินกำหนด 1.65 ล้านคน รองลงมาเงินฝาก 6.5 แสนคน และรายได้ 4 แสนคน ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขออุทธรณ์ได้ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 ด้วยการกรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ หรือไปให้พนักงานในสาขาของ 3 ธนาคาร คือ กรุงไทย ออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ช่วยเหลือได้ หลังจากนั้นกระทรวงการคลังจะรวบรวมข้อมูลส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ 24 ตุลาคม 2560 หลังจากนั้นถ้าผ่านการอุทธรณ์ให้ไปรับบัตรยังสถานที่ลงทะเบียนไว้ ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะแจ้งให้ทราบว่าไม่ผ่านเนื่องจากสาเหตุอะไร

นายสมชัย กล่าวว่า สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ เปิดให้ตรวจสอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ ช่องทางที่ 1 ตรวจสอบด้วยตัวเองหรือขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้แก่ www.epayment.go.th www.mof.go.th และ www.fpo.go.th โดยพิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักลงไปในช่องที่กำหนด ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบ

นายสมชัย กล่าวว่า ช่องทางที่ 3 ตรวจสอบ ณ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือหน่วยงานอื่นตามที่กรมการปกครองเห็นสมควร และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร โดยกระทรวงการคลังจะส่งรายชื่อแยกตามจังหวัด อำเภอ และตำบล ส่งให้กระทรวงมหาดไทย และแยกเป็นรายเขตส่งให้กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการติดประกาศ
ผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่อไป

นายสมชัย กล่าวว่า หลังจากนั้นในวันที่ 21 กันยายน ผู้ที่ผ่านสิทธิ์ สามารถไปรับบัตรฯ ได้จุดลงทะเบียน เพื่อนำบัตรมาใช้ในสวัสดิการต่างๆ วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป

 

ที่มา มติชนออนไลน์