คลังชงเบี้ยประกันสุขภาพหักภาษี 1 แสน

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเรื่องให้นำเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนภาษีได้ โดยรวมกับเบี้ยประกันชีวิต ต้องมีวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี โดยยืนยันว่าจะไม่มีการขยายวงเงินเพิ่มเติมอีก รวมทั้งจะไม่กำหนดสัดส่วน หรือเพดานในการซื้อเบี้ยประกันในแต่ละรูปแบบ เพียงแต่กำหนดให้นำเบี้ย 2 อย่างมารวมกันต้องไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปีเท่านั้น คาดว่าจะสามารถเริ่มใช้ลดหย่อนภาษีได้ทันในปีภาษีนี้

สมชัย สัจจพงษ์

สำหรับเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่เสนอในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้ลดเพดานการเก็บภาษีที่อยู่อาศัยลงเหลือ 20 ล้านบาทจากเดิม 50 ล้านบาท ถือเป็นหลักคิดที่ดีเพราะการลดเพดานการจัดเก็บภาษีลง จะทำให้มีฐานคนเสียภาษีมากขึ้น ซึ่งเป็นหลักการที่กระทรวงการคลังรับได้ แต่เรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุปจนกว่าจะผ่านการพิจารณาในสภาวาระ 3 รวมทั้งยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องออกประกาศยกเว้นในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม เช่น พื้นที่การศึกษาและโรงเรียน

อย่างไรก็ดี เชื่อว่าการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะเริ่มใช้ได้ทันในปี 2562 และในปี 2561 จะเป็นปีที่หน่วยงานภาครัฐให้ความรู้แก่องค์กร ภาคธุรกิจต่างๆ ให้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการใช้ภาษีจริง

นายสมชัย กล่าวต่อถึงเรื่องการแก้ไขประมวลรัษฎากรของกรมสรรพากรว่า ต้องเร่งสรุปในหลักการให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือนจากนี้ เพื่อนำมาแยกออกเป็นร่างแต่ละมาตรา เบื้องต้นได้มีการวางกรอบการแก้ไขในหลายแนวทาง เช่น ต้องการให้ภาษีสรรพากรช่วยสนับสนุนเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนให้เกิดการลงทุนเพิ่มหรือไม่ และยังควรให้ภาษีสรรพากรสนับสนุนการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดทุนอยู่ต่อไปอีกหรือไม่ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องทำบนพื้นฐานของการสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกภาคส่วน เมื่อได้ข้อสรุปแต่ละแนวทางแล้ว จึงจะนำมาแยกออกเป็นมาตราต่างๆ ต่อไป