‘ฉัตรชัย’ วาดฝันยกชั้นเกษตรกรไทยรายได้พุ่ง 3.9 แสนบาท/คน/ปี

พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมแผนการขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve ปี 2561 และมอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ว่า จากงบประมาณปี 2561 ที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. นี้เป็นต้นไป กระทรวงเกษตรฯ ได้รับจัดสรร รวม 1.06 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้แยกเป็นงบประมาณ เพื่อบูรณาการ รวม 5.57 หมื่นล้านบาท

ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในปี 2561 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งส่วนกลางและในระดับพื้นที่ จึงเรียกประชุมเกษตรจังหวัด 77 จังหวัดให้เข้าใจตามแผนบูรณาการแผนงานโครงการรวม 15 แผนงานหลัก ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำขึ้น

ประกอบด้วย 1. การบริหารจัดการน้ำ 2. เกษตรแปลงใหญ่ 3. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 4. การบริหารพื้นที่เกษตรโดย Agrimap 5. การพัฒนาเกษตรกรสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ 6. พัฒนาสถาบันเกษตรกรในรูปแบบประชารัฐ 7. ธนาคารสินค้าเกษตร 8. เกษตรอินทรีย์ 9. เกษตรทฤษฏีใหม่ 10. การแก้ปัญหาประมงไอยูยู 11. พัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 12. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน 13. ตลาดสินค้าเกษตร 14. การพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานและ 15. การจัดการหนี้สินสมาชิกสหกรณ์

ใน 15 แผนงานนี้จะมีหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการการทำงานร่วมกัน และมีการประเมินผลความสำเร็จในแต่ละช่วงเวลาโครงการ พร้อมทั้งได้กำหนดเป้าหมายให้เป็นปีแห่งการยกระดับคน การบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่เกษตร 4.0 โดยเน้น การพัฒนาบุคลากร ทั้งข้าราชการที่ต้องมีสมรรถนะสูง มีอุดมการณ์ รอบรู้ในงานของตนเอง และเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรไปแนะนำเกษตรกรได้ รวมทั้งเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเร่งสร้างเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร จัดทำแผนธุรกิจ และเชื่อมโยงตลาดได้

ยกระดับการบริหารจัดการ โดยภาคราชการต้องเน้นการทำงานแบบบูรณาการ แลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยมาใช้ในการขับเคลื่อนงานได้ ส่วนเกษตรกรต้องบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบครบวงจร เพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

“การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในปี 2561 ตามนโยบายดังกล่าว จะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาการเกษตรเร่งเครื่องสู่เกษตร 4.0 อย่างต่อเนื่องในปี 2562-2564 ตามแผนขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve สอดรับกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนาการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเพิ่มรายได้เฉลี่ยของเกษตรกรถึง 390,000 บาทต่อคน ต่อปี เป็น Smart Farmer และ GDP ภาคเกษตรต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3% ต่อปี พัฒนาไปสู่เป้าหมายสุดท้าย คือ เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง และทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน ในปี 2579”