อย.เตือน พบยากำจัดเห็บไม่ขึ้นทะเบียน เผยยี่ห้อ อาจทำอันตรายถึงสัตว์เลี้ยงได้ถึงตาย

เภสัชกรสมชาย ปรีชาทวีกิจ ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัดชนิดหยดหลังสำหรับสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ทำให้สัตว์เลี้ยงเกิดอาการแพ้และเสียชีวิต จำหน่ายตามร้านจำหน่ายสัตว์เลี้ยง ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์และอุปกรณ์สำหรับสัตว์ รวมทั้งมีการจำหน่ายทางเว็บไซต์ ซึ่ง อย. ได้ดำเนินการตรวจสอบร้านจำหน่ายสัตว์เลี้ยง อุปกรณ์สำหรับสัตว์ และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัดชนิดหยดหลังสำหรับสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว พบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน เช่น ผลิตภัณฑ์หยดหลังสำหรับสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว Detick, ผลิตภัณฑ์หยดหลังสำหรับสัตว์เลี้ยงสุนัข และแมว Kill Out, ผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัดในแมวและสุนัข D-SURE, ผลิตภัณฑ์หยดหลังกำจัดเห็บหมัด Fiprocide ฟิโปรไซด์, ผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัดในแมวและสุนัข OUT SJDE, ผลิตภัณฑ์กำจัดขี้เรื้อน เห็บ หมัด พยาธิหนอนหัวใจ E-tick+ และผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัดในแมวและสุนัข tick FREE

จากผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์พบฟิโพรนิล (fipronil) จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ซึ่งผู้ผลิต ผู้นำเข้าต้องขออนุญาตและขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับผู้ขายจะมีความผิดฐานจำหน่ายวัตถุอันตรายที่มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้องและครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยในขณะนี้ อย. ได้ดำเนินคดีกับผู้ผลิตจำนวน 1 ราย และผู้จำหน่ายร้านจำหน่ายสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์สำหรับสัตว์ในตลาดจตุจักรจำนวน 4 ร้าน ทั้งนี้ อย. จะได้เฝ้าระวังตรวจสอบและขยายผลถึงผู้ผลิตและผู้นำเข้าต่อไป

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้บริโภคที่มีสัตว์เลี้ยงระมัดระวัง อย่าใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัดสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีฉลาก หรือมีฉลากที่ระบุรายละเอียดไม่ชัดเจน ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัดที่มีฉลากภาษาไทยและมีข้อความครบถ้วน เช่น วิธีใช้ การเก็บรักษา คำเตือน ชื่อที่อยู่ผู้ผลิตและผู้นำเข้า รวมถึงมีเลขทะเบียน อย. เพื่อจะได้ไม่เป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ หากผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือมีข้อสงสัยในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือ E-mail: [email protected] หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั่วประเทศ

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์